Od 6 kwietnia 2022 r. nastąpią poważne zmiany w prawie dotyczącym rozwodów, separacji i rozwiązywania związków partnerskich.

Celem tych zmian jest zniwelowanie konfliktu podczas procesu rozwodowego oraz dostosowanie procedury do obecnych czasów.

Stanowią one największą zmianę w prawie rozwodowym od około 50 lat.

Oto główne zmiany:

 • Małżonkowie mogą teraz wspólnie złożyć wniosek o zakończenie małżeństwa
 • Nie ma już potrzeby ‘obwiniania’ jednego małżonka o rozpad małżeństwa
 • Rozwody rozpoczęte tylko przez jednego małżonka nie mogą być już kwestionowane przez drugiego małżonka
 • Uproszczono język używany w procesie rozwodowym

Związki partnerskie

Prawo dotyczace małżeństw i związków partnerskich jest zasadniczo podobne, a nowe zmiany jeszcze bardziej je zbliżają. Uzywane poniżej pojęcia ‘rozwodu’, ‘małżonka’ i ‘małżeństwa’, ale dotyczą one również pojęcia ‘rozwiązania związku partnerskiego’, ‘partnera cywilnego’ i ‘związku partnerskiego’ (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej). Nie miało to na celu okazania braku szacunku wobec zwiazków partnerskich tylko ułatwienie czytania poniższego tekstu.

‘Rozwód bez orzeczenia o winie’

Zgodnie ze starym prawem małżonkowie ubiegający się o rozwód musieli wykazać Sądowi, że ich małżeństwo ‘rozpadło się bezpowrotnie’. Mogli to zrobić, opierając się na jednym z następujących powodów:

 • Cudzołóstwo
 • Nieracjonalne zachowanie
 • Dezercja
 • 2-lenia separacja (gdy drugi małżonek wyraża zgodę na rozwód)
 • 5-letnia separacja

Pierwsze dwa z tych powodów dotyczyły w szczególności zarzutów o zachowanie jednego z małżonków – co prowadziło do wielu potencjalnych sporów i wrogości w kwestii ‘kto zrobił co’.

Ta sytuacja jest taka sama w przypadku partnerów cywilnych, z tym wyjątkiem, że ‘cudzołóstwo’ nie jest jedną z możliwych przyczyn rozpadu związku.

Jednak od kwietnia 2022 roku do wszczęcia postępowania rozwodowego wystarczy, aby jeden (lub oboje – patrz niżej) z małżonków złożył wniosek stwierdzający, że małżeństwo rozpadło się bezpowrotnie. Nie będzie już potrzeby przywoływania aspektów zachowania współmałżonka, aby to uzasadnić.

Tak będzie również w przypadku oficjalnej separacji sądowej. Nie będzie potrzeby podawania jakichkolwiek podstaw faktycznych na poparcie zamiaru rozstania. Małżonek ubiegający się o separację sądową będzie musiał jedynie zadeklarować, że stara się o separację.

Wspólne wnioski o rozwód

Stare prawo wymaga, aby jeden z małżonków był ‘wnioskodawcą’ i wystąpił o rozwód. Nie ma możliwości, aby oboje małżonkowie wspólnie rozpoczęli postępowanie rozwodowe. Małżonkowie mogą działać wspólnie w związku z oficjalną separacją sądową, ale różni się to od rozwodu i nie prowadzi do prawnego zakończenia małżeństwa.

Nowe prawo wprowadzi jednak możliwość złożenia przez obojga małżonków wspólnego pozwu rozwodowego. Wiąże się to z podpisaniem przez nich wspólnego oświadczenia, że ​​małżeństwo rozpadło się bezpowrotnie.

Rozwodów nie można kwestionować

Zgodnie z dążeniem do wyeliminowania konfliktu podczas procesu rozwodowego, jeśli jeden z małżonków ubiega się o rozwód, nowe prawo nie pozwala drugiemu małżonkowi go zakwestionować.

Zamiast tego wprowadzono ‘okres na przemyslenie wniosku’. Wnioskodawca musi odczekać 20 tygodni, licząc od daty wszczęcia postępowania rozwodowego, zanim będzie można podjąć kolejny krok w procesie rozwodowym. Po upływie tego czasu wnioskodawca musi potwierdzić, że chce kontynuować, aby proces rozwodowy był kontynuowany. Poniżej przedstawiono zarys nowego procesu rozwodowego.

Prostszy język

Decree Nisi oraz Decree Absolute to archaiczne terminy związne z procedurą rozwodową, które nie będą już używane w nowych wnioskach.

Decree Nisi będzie teraz znany jako Warunkowe Orzeczenie Sądowe, które jest wydawane po upływie początkowego okresu 20 tygodni. W orzeczeniu tym zostanie potwierdzone, że Sąd nie widzi powodu, dla którego nie można przyznać rozwodu, ale nie doprowadza do prawnego zakończenia małżeństwa.

Decree Absolute zostanie zastąpiony Finałowym Orzeczeniem Sądowym, który finalizuje rozwód i prawnie kończy małżeństwo.

Ponadto osoba ubiegająca się o rozwód nie będzie już nazywana ‘Petitioner’ lecz ‘Applicant’.

Jak więc będzie wyglądała nowa procedura rozwodowy?

 1. Jeden z małżonków lub oboje małżonkowie składają wniosek o rozwód – będzie to wymagać złożenia podpisanego oświadczenia o nieodwracalnym rozpadzie małżeństwa.
 2. Po złożeniu wniosku musi upłynąć okres 20 tygodni.
 3. Warunkowe Orzeczenie Sądowe – po upływie 20 tygodni małżonek lub małżonkowie wnioskujący muszą potwierdzić, czy chcą kontynuować pozew o rozwód, jeśli tak, Sąd wyda Warunkowe Orzeczenie Sądowe.
 4. Po wydaniu Warunkowego Orzeczenia Sądowego musi upłynąć kolejny okres 6 tygodni i 1 dnia.
 5. Finałowe Orzeczenie Sądowe – po upływie drugiego okresu Sąd może sfinalizować process i prawnie zakończyć małżeństwo.

Dalsze informacje

Więcej informacji na temat rozwodu lub rozwiązania związku partnerskiego znajdziesz na naszych dedykowanych stronach internetowych. Jeśli chcesz porozmawiać o swojej sytuacji z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, po prostu skontaktuj się z nami.