Regulamin

Wszystkie informacje prawne

/Regulamin
Regulamin2018-09-28T09:23:50+00:00

1. Wstęp

1.1

Niniejsze warunki użytkowania wyjaśniają, w jaki sposób można korzystać z tej witryny (“Witryna”). Przed skorzystaniem z Witryny powinieneś uważnie przeczytać niniejsze warunki. Uzyskując dostęp do niniejszej Witryny lub korzystając z niej lub w inny sposób określając jej zgodę, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków i dokumentów, do których się odnoszą. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub je akceptujesz, natychmiast zaprzestań korzystania z Witryny. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej witryny, skontaktuj się z nami.

1.2

Definicje: następujące słowa mają następujące znaczenie:

“Treść” oznacza dowolny tekst, obrazy, wideo, audio lub inną zawartość multimedialną, oprogramowanie lub inne informacje lub materiały dostarczone, dostępne lub dostępne na Stronie;

“My”, “nas” lub “nasz” oznacza Truth Legal Limited, numer rejestracyjny firmy 8031477 o numerze rejestracyjnym VAT 135 2552 31 i którego siedziba znajduje się w Rydal House, 5 książąt Square, Harrogate, HG1 1ND.

Jesteśmy upoważnieni i regulowani przez Urząd Regulacji Solicitors, numer 568741; i

“Ty” lub “Twoja” oznacza osobę uzyskującą dostęp do lub korzystającą z Witryny lub jej Treści.

1.3

Oświadczenie o ochronie prywatności: niniejsze warunki obejmują naszą Politykę prywatności, która podlega tym warunkom w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności.

1.4

Niniejsza Witryna jest przeznaczona dla mieszkańców Zjednoczonego Królestwa i skierowana do nich w wieku powyżej 18 lat.

1.5

Dostępność: staramy się, aby ta strona była jak najbardziej dostępna. Jeśli masz problemy z dostępem do tej strony lub treści na niej zawartych, skontaktuj się z nami.

2. Ograniczenia użytkowania

2.1

Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Warunkiem korzystania z Witryny jest wyrażenie zgody:

2.1.1

nie korzystać z Witryny do celów niezgodnych z prawem na mocy obowiązującego prawa lub zabronionych przez niniejsze warunki;

2.1.2

nie zniesławiać ani nie dyskredytować nikogo, ani nie przedstawiać komentarzy w sposób obsceniczny, uwłaczający lub obraźliwy lub w inny sposób wykorzystywać Witrynę lub jej Treść w sposób, który naraża nas lub każdą stronę trzecią na złą reputację lub powoduje, że jesteśmy odpowiedzialni wobec osób trzecich;

2.1.3

nie odtwarzać, dekompilować, kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, przesyłać, licencjonować, udzielać podlicencji, wyświetlać, korygować, wykonywać, przenosić, sprzedawać lub w inny sposób udostępniać stronom trzecim lub publikować w inny sposób, zawierać ścisłych linków, tworzyć dzieł pochodnych lub wykorzystywać ich w jakikolwiek sposób Witrynę lub jej Treść, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez nas na mocy niniejszych warunków lub wyraźnie określonych zgodnie z obowiązującym prawem i / lub Warunkami dodatkowymi;

2.1.4

nie wykorzystywać Witryny do rozpowszechniania wirusów, złośliwego oprogramowania lub innego szkodliwego kodu oprogramowania;

2.1.5

nie reprezentować ani sugerować, że popieramy jakąkolwiek inną działalność, produkt lub usługę, chyba że osobno wyraziliśmy na to zgodę na piśmie; i

2.1.6

że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie koszty i wydatki, jakie możesz ponieść w związku z korzystaniem z Witryny.

2.2

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania lub zawieszenia dostępu do Witryny, jeśli nie zastosujesz się do jakiejkolwiek części niniejszych warunków i zasad.

3.Własność, wykorzystanie i prawa własności intelektualnej

3.1

Niniejsza Witryna i wszelkie prawa własności intelektualnej do Witryny (w tym w szczególności do wszelkich Treści) są własnością nas i / lub naszych licencjodawców. My i nasi licencjodawcy zastrzegamy sobie wszystkie nasze prawa własności intelektualnej (które obejmują, bez ograniczeń, wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy domen, prawa do wzorów, prawa do baz danych, patenty i wszelkie inne prawa własności intelektualnej jakiegokolwiek rodzaju) niezależnie od tego, czy są zarejestrowane czy niezarejestrowane w dowolnym miejscu na świecie.

3.2

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie przyznaje Użytkownikowi żadnych praw do Witryny w sposób inny niż jest to konieczne do umożliwienia dostępu do Witryny. Użytkownik zgadza się nie dostosowywać, aby próbować omijać lub usuwać wszelkie uwagi dotyczące własności intelektualnej zawarte w Witrynie, w szczególności wszelkie prawa cyfrowe lub inne technologie bezpieczeństwa osadzone lub zawarte w dowolnej Treści Witryny.

3.3

Znaki towarowe: Używanie lub niewłaściwe użycie znaków towarowych lub innych treści w Witrynie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych warunkach, jest surowo zabronione. Żadne treści zawarte na Stronie nie będą interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania dowolnego znaku towarowego bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

4. Dokładność informacji i dostępność Witryny

4.1

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zamieszczać dokładne i aktualne informacje w Witrynie, nie oświadczamy, nie gwarantujemy ani nie obiecujemy (w sposób wyraźny lub domniemany), że jakakolwiek Zawartość jest lub pozostaje dostępna, dokładna, kompletna i aktualna, wolne od błędów, błędów lub zaniedbań, lub pasujące lub nadające się do dowolnego celu. Wszelkie poleganie na informacjach zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko, a my możemy w dowolnym momencie zawiesić lub zakończyć działanie witryny, według naszego wyłącznego uznania. Żadne z postanowień niniejszych zasad i warunków nie może naruszać jakiegokolwiek obowiązkowego wymogu ustawowego ani praw ustawowych. Treści w Witrynie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i informują o nas, naszych produktach i aktualnościach, funkcjach, usługach i innych stronach internetowych, które mogą być interesujące. Nie stanowi porady technicznej, finansowej lub prawnej ani żadnego innego rodzaju porady i nie należy opierać się na żadnym celu.

4.2

Chociaż podejmujemy uzasadnione handlowo wysiłki w celu zapewnienia, że ​​Witryna jest dostępna, nie reprezentujemy, nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy w żaden sposób nieprzerwanej dostępności Witryny przez cały czas lub nieprzerwanego korzystania z Witryny.

5. Linki hiperłączy i strony osób trzecich

5.1

Witryna może zawierać hiperlinki lub odniesienia do stron internetowych stron trzecich innych niż Witryna. Wszelkie takie hiperłącza lub odnośniki są podawane wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie mamy kontroli nad witrynami stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, materiały lub informacje w nich zawarte. Wyświetlanie jakiegokolwiek hiperłącza i odniesienie do jakiejkolwiek strony trzeciej strony nie stanowi poparcia dla strony internetowej, produktów lub usług strony trzeciej. Korzystanie z witryny stron trzecich może podlegać warunkom tej witryny strony trzeciej.

6. Gwarancje i ograniczenie odpowiedzialności

6.1

Użytkownik zgadza się, że korzystanie z Witryny odbywa się na zasadzie “jak jest dostępna”. Jak wspomniano powyżej, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymaganych przez obowiązujące prawo, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji, warunków ani innych warunków (wyraźnych lub dorozumianych) w związku z udostępnianiem Witryny, w tym bez ograniczeń co do kompletności, dokładności i waluty lub wszelkie Treści w Witrynie lub dotyczące zadowalającej jakości lub przydatności do określonego celu.

6.2

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelką odpowiedzialność (wynikającą z umowy, czynu niedozwolonego, naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób), która w przeciwnym razie może być dla użytkownika spowodowana błędem lub niedokładnością Treści, niedostępnością Witrynę z jakiegokolwiek powodu oraz wszelkie oświadczenia lub oświadczenia złożone na Stronie.

6.3

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie możemy racjonalnie przewidzieć w momencie rozpoczęcia korzystania z Witryny, na przykład w przypadku utraty przychodów, wynagrodzenia, zysków lub reputacji w wyniku korzystania z Witryny i / lub działania lub zaniechania osób trzecich, takich jak inni użytkownicy Witryny lub jakiekolwiek inne pośrednie lub wtórne straty lub szkody, które możesz ponieść w związku z Witryną i jej treścią.

6.4

Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych warunków, nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, za wszelkie oszukańcze wprowadzenie w błąd przez nas w Witrynie lub za inne ustawowe prawa, które nie mogą być wyłączony.

6.5

Wszelkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w niniejszych warunkach podlegają Warunkom dodatkowym w odniesieniu do kwestii objętych niniejszymi warunkami dodatkowymi oraz w innych przypadkach wymaganych przez prawo.

7. Ogólne

7.1

Warunki te są datowane na 15 sierpnia 2012 r. Żadne zmiany niniejszych warunków nie są ważne ani nie mają żadnego skutku, chyba że zostanie to przez nas uzgodnione na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków od czasu do czasu. Nasze nowe warunki będą wyświetlane w Witrynie i poprzez dalsze korzystanie z Witryny po uzyskaniu takich zmian, wyrażasz zgodę na wszelkie zmiany wprowadzone przez nas. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie tych warunków od czasu do czasu w celu zweryfikowania takich zmian.

7.2

O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych warunkach, wszystkie powiadomienia od Ciebie do nas muszą być na piśmie i wysłane na nasz adres kontaktowy w naszej siedzibie, a wszelkie powiadomienia od nas do Ciebie będą wyświetlane na naszej stronie internetowej od czasu do czasu.

7.3

Nie ponosimy wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie tych warunków spowodowane przez jakiekolwiek zdarzenie lub okoliczności poza naszą rozsądną kontrolą, w tym, bez ograniczeń, strajki, blokady i inne spory przemysłowe, awarie systemów lub dostępu do sieci, powódź, pożar, wybuch lub wypadek.

7.4

Jeśli jakakolwiek część niniejszych zasad i warunków jest niewykonalna (w tym wszelkie postanowienia, w których wykluczamy lub ograniczamy naszą odpowiedzialność wobec Ciebie), nie będzie to miało wpływu na wykonalność jakiejkolwiek innej części niniejszych warunków. Jeśli zdecydujemy się nie egzekwować żadnych praw, które mamy przeciwko tobie w dowolnym momencie, to nie przeszkadza nam to w późniejszym decydowaniu o korzystaniu lub egzekwowaniu tego prawa.

7.5

Z wyjątkiem naszych spółek grupy, podmiotów powiązanych, dyrektorów, pracowników lub przedstawicieli, osoba, która nie jest stroną tej umowy, nie ma prawa na mocy Ustawy o umowach brytyjskich (prawa stron trzecich) z 1999 r. W celu wyegzekwowania jakiegokolwiek okresu obowiązywania tej umowy, ale to robi nie mają wpływu na żadne prawa ani środki naprawcze stron trzecich, które istnieją lub są dostępne poza tą ustawą.

7.6

Niniejsze warunki (wraz z Oświadczeniem o ochronie prywatności i wszelkimi obowiązującymi warunkami dodatkowymi zawierają całość porozumienia i porozumienia między nami a użytkownikiem w związku z korzystaniem z Witryny i zastępują wszelkie oświadczenia, oświadczenia lub inne komunikaty (zarówno pisemne, jak i inne). dokonane przez Ciebie lub nas, co nie jest zawarte w niniejszym dokumencie. Oszczędnie za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za to, że takie oświadczenie jest nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

7.7

Użytkownik nie może cedować, udzielać sublicencji ani w inny sposób przekazywać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków innym osobom.

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.

Zacznij Twój wniosek już dziś!