Czym jest redukcja etatu?

Sytuacje, kiedy możliwa jest redukcja etatu są ściśle określone prawnie. Pracodawca może usprawiedliwić zwolnienie redukcją etatu wyłącznie w razie zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

  • Działalność przedsiębiorstwa uległa zakończeniu,
  • Miejsce pracy danego pracownik, zostało zamknięte,
  • Zmniejszone zostało zapotrzebowanie na określoną pracę, wykonywaną przez pracownika.

Powyższe oznacza, że pracodawca nie może powołać się na argument redukcji etatu bez zaistnienia przynajmniej jednej z powyższych przyczyn.

Prawa pracownika, którego stosunek pracy jest zagrożony przez redukcję etatów

Pracownik ma prawo do:

  1. Zachowania terminu wypowiedzenia (lub zapłaty za okres wypowiedzenia) Należy sprawdzić stosowny zapis w umowie o pracę. Minimalnym ustawowym okresem wypowiedzenia jest tydzień (w przypadku zatrudnienia od miesiąca do dwóch lat), po dwóch latach, dodawany jest tydzień za każdy przepracowany rok, aż do 12 tygodni wypowiedzenia (za okres zatrudnienia od 12 lat wzwyż).
  2. Odprawy Należy sprawdzić zapis umowy o pracę. W razie, gdy pracownik był zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat, prawo do minimalnej odprawy zagwarantowane jest ustawowo. Jej wysokość wyliczana jest na podstawie wieku, wynagrodzenia i długości stażu pracy. Należy zaznaczyć, że taka prawnie gwarantowana odprawa nie jest wysoka.
  3. Sprawiedliwego przebiegu procesu odprawy Pracodawca powinien omówić z pracownikiem konieczność redukcji etatu; wysłuchać sugestii i dążyć do rozwiązania, jak najmniej szkodzącego pracownikowi. W razie możliwości, powinien wskazać pracownikowi inne dostępne stanowiska, o które pracownik może się ubiegać.