Kto może złożyć wniosek o niesłuszne zwolnienie?

Pracownik, może wystąpić do sądu prawa pracy (Employment Tribunal) z roszczeniem o bezpodstawne zwolnienie, gdy wystąpiły następujące przesłanki:

– został zwolniony,

– pracował na podstawie danego stosunku pracy przez co najmniej dwa lata, oraz

– praca, będąca przedmiotem stosunku pracy, wykonywana była na terenie Wielkiej Brytanii lub miała związek z Wielką Brytanią.

Kiedy zwolnienie może być dozwolone?

Zgodnie z prawem pracy, zwolnienie pracownika może być usprawiedliwione (a zatem prawnie dozwolone), jeżeli pracodawca wykaże, że nastąpiło na podstawie co najmniej jednej z następujących przesłanek: (i) zachowania pracownika, (ii) zdolności pracownika do pracy, (iii) redukcji etatów, (iv) pracowania nielegalnie (v) innego, znaczącego powodu.

Sąd pracy, po kompleksowym uwzględnieniu okoliczności, w tym wystąpienia powyższych przesłanek, oraz rozmiarów i zasobów firmy pracodawcy, stwierdzi, czy pracodawca działał racjonalnie zwalniając pracownika, tj. czy zwolnienie było zasadne proceduralnie i merytorycznie.

Pisemne uzasadnienie zwolnienia

Pracownicy, którzy posiadają co najmniej dwuletni staż pracy są uprawnieni do otrzymania pisemnego uzasadnienia przyczyn zwolnienia w ciągu 14 dni od dnia zwolnienia. Co ważne, pracownicy przebywający na urlopach rodzicielskich, są uprawnieni do otrzymania uzasadnienia bez względu na długość stażu pracy.

Jak wnieść roszczenie o niesłuszne zwolnienie

Zanim sprawa o niesłuszne zwolnienie z pracy może zostać rozpatrzona przez sąd pracy, należy przeprowadzić przedsądowe negocjacje przed ACAS.

Dlatego, pierwszym krokiem w sprawie dochodzenia roszczenia o niesłuszne zwolnienie z pracy, jest wystąpienie do ACAS z wnioskiem o wszczęcie negocjacji przedsądowych. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj: ACAS EC link.

W razie, gdy w ramach postępowania przed ACAS, do ugody nie dojdzie, organ ten wystawia stosowny certyfikat, potwierdzający, że negocjacje przedsądowe się odbyły. Dopiero wtedy, pracownik może złożyć wniosek ET1 (roszczenie o niesłuszne zwolnienie).

Krótkie terminy przedawnienia sprawiają, że należy działać bezzwłocznie. Dlatego, na tym etapie warto skorzystać z pomocy prawnej.

Kancelaria Truth Legal prowadzi sprawy pracownicze, w tym o bezpodstawne zwolnienie na zasadzie “No win, No fee”, tj. uzyskujemy honorarium jedynie w razie wygranej. Długoletnie doświadczenie sprawia, że wiemy kiedy sprawa ma dużą szansę na wygraną i jak do tej wygranej doprowadzić.

Dlaczego warto skorzystać z prawnika? W Wielkiej Brytanii, to na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia twierdzeń i faktów związanych ze zwolnieniem. Następnie, pracodawca powinien wykazać, że zwolnienie nastąpiło z powodu co najmniej jednej z pięciu przesłanek, dopuszczających zwolnienie.

Co się stanie, jeśli pracownik wygra sprawę o niesłuszne zwolnienie?

W razie orzeczenia, że zwolnienie nastąpiło bezpodstawnie, sąd może orzec o:

– przywróceniu pracownika do pracy,

– ponownym zatrudnieniu (na innym stanowisku) pracownika u tego samego pracodawcy,

– odszkodowanie finansowe.

Przeważnie, po batalii sądowej, trudno wyobrazić sobie pracę w tym samym zakładzie pracy. Stąd, pracownicy przeważnie zainteresowani są trzecią z możliwych opcji. Odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego zwolnienia jest podzielone na odszkodowanie podstawowe (basic award) oraz odszkodowanie rekompensacyjne (compensatory award), które zostały przez nas opisane poniżej.

Odszkodowanie podstawowe (basic award)

Odszkodowanie podstawowe (basic award) jest to kwota, której wysokość obliczana jest w taki sam sposób jak wynagrodzenie ustawowe w razie redukcji etatów (więcej na: https://www.gov.uk/calculate-your-redundancy-pay ). Przy obliczaniu wysokości tego odszkodowania bierze się zatem pod uwagę wiek wnioskodawcy, jego staż oraz kwotę wynagrodzenia tygodniowego. Sąd pracy ma również prawo obniżyć odszkodowanie podstawowe (basic award), jeśli zachowanie pracownika przed zwolnieniem było nieodpowiednie.

Odszkodowanie rekompensacyjne (compensatory award)

Odszkodowanie rekompensacyjne jest zasądzane przez sąd na podstawie konkretnej sprawy. Opiewa na kwotę, którą sąd uzna za “sprawiedliwą i godziwą” za straty poniesione przez pracownika w następstwie niesłusznego zwolnienia.

Odszkodowanie takie może obejmować utracone wynagrodzenie, a także świadczenia zdrowotne i emerytalne, które pracownik utracił, aż do momentu znalezienia przez niego nowego zatrudnienia lub na czas z góry określony w orzeczeniu sądu.

Jaki jest koszt prowadzenia sprawy?

Kancelaria Truth Legal ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego zwolnienia. Naszym credo jest działanie w sposób szybki i profesjonalny, aby nie mnożyć kosztów naszym klientom. Oferujemy wstępne, dwugodzinne spotkanie z jednym z naszych doświadczonych prawników, podczas którego kompleksowo omówimy Państwa sprawę i wskażemy optymalną ścieżkę dalszego prowadzenia sprawy. Koszt takiej porady prawnej wraz ze wstępną pisemną analizą prawną wynosi £ 200. Przeważnie, proponujemy dalszą współpracę na zasadzie “No Win, No Fee”, co oznacza, że otrzymujemy honorarium, w razie Państwa wygranej. Taki model jest optymalny dla naszych klientów. Bazując na naszym długoletnim doświadczeniu i wiedzy możemy ustalić, kiedy dana sprawa ma dużą szansę na wygraną i jak do wygranej doprowadzić.

Jak zasada “No win, No Fee” działa w praktyce?

Zasady “No Win, No Fee” mogą różnić się w zależności od skomplikowania konkretnej, przewidywanego nakładu pracy oraz ustaleń pomiędzy kancelarią a klientem. Najwyższą stawą, którą pobieramy w przypadku wygrania sprawy na zasadzie “No Win, No Fee” jest 35% (włącznie z VAT) od zasądzonej kwoty odszkodowania. Co oznacza, że w przypadku gdy zostanie zasądzone £10 000 odszkodowania, honorarium za pomoc prawną wyniesie 35% tej kwoty, czyli £3 500 (włącznie z VAT), niezależnie od nakładów pracy i ilości przepracowanych godzin. Wtedy, kwota, którą uzyska klient wyniesie £6 500.

Możliwe, że są Państwo ubezpieczeni od ryzyka bezpodstawnego zwolnienia, wtedy to ubezpieczyciel ponosi przeważnie koszty postępowania. Warto zorientować się, czy w Państwa przypadku występuje taka okoliczność.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości w zakresie spraw związanych z bezpodstawnym zwolnieniem, zapraszamy do kontaktu z kancelarią Truth Legal. Podczas rozmowy, która jest bezpłatna i niezobowiązująca wstępnie przeanalizujemy Państwa sprawę i wskażemy możliwe ścieżki dalszego postępowania.