Jaki może być powód podstawnego zwolnienia z pracy?

Zgodnie z prawodawstwem Wielkiej Brytanii, istnieje pięć przesłanek które mogą uzasadniać zwolnienie z pracy pracownika. Pracodawca może zatem zwolnić pracownika, jeżeli wykaże, że zwolnienie nastąpiło z przynajmniej jednej z poniższych przyczyn:

  • Zachowanie pracownika (wykroczenie, niewłaściwe postępowanie);
  • Możliwości (słaba wydajność lub niemożność wykonywania pracy ze względu na zły stan zdrowia);
  • Redukcja etatów/odprawa;
  • Niezgodność z prawem (zatrudnienie pracownika byłoby niezgodne z prawem);
  • Inny poważny powód (tzw. “SOSR”)

Jak powinien postępować pracodawca w czasie procesu zwolnienia

Nawet w przypadku, gdy zwolnienie następuje na podstawie (przynajmniej) jednej z uzasadniających przesłanek, pracodawca musi postępować zgodnie z wytycznymi Kodeksu Postępowania Dyscyplinarnego i Skarg ACAS oraz własnymi regulaminami. Takie prawa chronią zwalnianego pracownika i pracodawca musi ich przestrzegać. M.in. pracownik zwalniany z powodu swojego zachowania ma prawo do odbycia rozmowy dyscyplinarnej z osobą reprezentującą pracodawcę, w obecności osoby trzeciej w roli świadka. Podczas takiej rozmowy powinien mieć okazję ustosunkować się i odpowiedzieć na stawiane zarzuty.

Wypowiedzenie w razie zasadnego zwolnienia

Pracownicy mają prawo do okresu wypowiedzenia. Długość takiego okresu zależy od zapisów określonych w umowie o pracę. Ustawodawca określił minimalny, gwarantowany okres wypowiedzenia, który wynosi tydzień w razie przepracowanych do dwóch lat u danego pracodawcy. Następnie okres ten wzrasta o tydzień za każdy kolejny przepracowany rok, aż do 12 tygodni, po 12 latach pracy. Wypowiedzenie nie przysługuje pracownikowi jedynie, gdy został zwolniony z powodu popełnionego wykroczenia.

Możliwość odwołania od decyzji

Pracownik ma prawo być jasno i wyczerpująco poinformowany o powodach jego zwolnienia. Ma również prawo kwestionować i odwołać się od decyzji pracodawcy. Takie odwołanie, w miarę możliwości powinno być rozpatrzone przez osobę , która nie podjęła decyzji o zwalnianiu pracownika.

Wątpliwości, co do zasadności zwolnienia

Jeżeli podejrzewają Państwo, że zwolnienie nastąpiło bezpodstawnie, tj. nie w oparciu o jedną z uzasadniających przesłanek, albo naruszone zostały inne z Waszych praw pracowniczych, zapraszamy do kontaktu. Nasz wyspecjalizowany zespół Prawa Pracy, podczas wstępnej, niezobowiązującej rozmowy przeanalizuje Państwa sprawę i wskaże ścieżkę dalszego postępowania. W szczególności, rozpatrzy czy zasadne będzie w Państwa przypadku wniesienie sprawy do Trybunału Pracy. Należy pamiętać o krótkich terminach przedawnienia spraw pracowniczych.