Mimo wrażenia jakie można by odnieść oglądając telewizje lub słuchając radia, ludzie wcale nie składają roszczeń powypadkowych codziennie. Klienci, kontaktując się z nami, pytają co właściwe dzieje się kiedy ktoś wytacza sprawę roszczeniową. Dlatego proponowany przez nas szkic postępowania procedury w sprawie roszczeniowej, który mamy nadzieję przybliży Państwu te kwestie i objaśni wymagania, konieczne dla zbudowania „mocnej sprawy”.

Nie ma dwóch takich samych spraw i dlatego sama struktura postępowania w sprawie zależna jest od okoliczności. Z tego względu szkic poniżej odnosi się jedynie do ogólnego zarysu postępowania w sprawie o odszkodowanie powypadkowe.

Ograniczenia czasowe przy wnoszeniu spraw o odszkodowania powypadkowe

Zasada ogólna jest taka, że postępowanie o odszkodowanie powypadkowe musi rozpocząć się przed sądem w ciągu trzech lat od dnia odniesienia obrażenia. Są odstępstwa od tej zasady, np. w przypadku dzieci i „Osób szczególnej troski”.

 • W przypadku dzieci ograniczenie czasowe to również okres 3 lat, ale okres ten nie zaczyna się liczyć przed osiągnięciem przez małoletniego 18 roku zżycia.
 • Dla „osób szczególnej troski” (określenie zdefiniowane w Limitation Act 1980, czyli Ustawie o Ograniczeniach, jako odnoszące się do osób, które nie są zdolne do zarzadzania swoimi sprawami oraz dysponowania własnością, ze względu na zaburzenia psychiczne), postępowanie sądowe musi rozpocząć się w okresie 3 lat od dnia, kiedy osoba tak przestanie być określana jako niepełnosprawna. Jeżeli Osoba szczególnej troski nigdy nie będzie dostatecznie sprawna psychicznie, by wnieść sprawę samodzielnie, zazwyczaj dla rozpoczęcia postępowania nie stosuje się w takim przypadku ograniczeń czasowych.

Dodatkowo, niektóre sprawy niszowe, takie jak te, które są skutkiem wypadków w podróżach zagranicznych, w samolotach, na łodziach, mają krótsze limity czasowe.

Niemożność uzyskania ugody lub rozpoczęcia postępowania prawnego w ramach tych ograniczeń czasowych, może oznaczać niemożność uzyskania odszkodowania.

O jakie odszkodowanie można się starać w sprawie o odszkodowanie powypadkowe?

Rekompensata, o którą staramy się bywa określana jako „odszkodowanie”. Są dwa zasadnicze typy odszkodowań:

 • Odszkodowania ogólne, które pokrywają obrażenia odniesione w wyniku wypadku. Tak obrażenia fizyczne jak i urazy psychiczne.
 • Odszkodowania za straty wymierne – są to odszkodowania za straty poniesione w konsekwencji wypadku i uszczerbku na zdrowiu. Przykładem takich mogą być:
 • Koszty leczenia, np. opłaty za sesje fizykoterapeutyczne
 • Utrata zarobków
 • Koszty przejazdów
 • Koszty opieki i pomocy
 • Koszty medyczne
 • Utrata członkostwa na siłowni itp.

Bardzo ważne jest żeby zachować wszelkie dokumenty odnoszące się do strat wymiernych (rachunki, faktury) jako że będą one dowodem na poniesienie tychże strat.

Więcej informacji na temat odszkodowań i różnych rodzajów poniesionych strat, mogących wchodzić w skład roszczenia powypadkowego, prosimy pobrać nasz nieodpłatny ebook: „Najlepszy przewodnik po odszkodowaniach powypadkowych”.

Budowanie sprawy roszczeniowej

Aby ustalić szczegóły sprawy będziemy musieli wiedzieć, co następuje:

 • Datę, miejsce i okoliczności wypadku, czyli gdzie, kiedy i jak to się stało.
 • Dane kontaktowe do wszelkich świadków
 • Szczegóły dotyczące obrażeń, postawioną diagnozę, uzyskane i przyprowadzone leczenie
 • Czy Są państwo członkami Związków Zawodowych lub czy mają Państwo Ubezpieczenie od Kosztów Prawnych. Te mogą upoważniać Państwa do przedstawicielstwa prawnego po obniżonych kosztach.

Możemy tez chcieć zapoznać się z:

 • Dowodami na utratę zarobków i innymi potwierdzeniami wydatków finansowych przypisanych wypadkowi
 • Dokumenty związane z jakąkolwiek polisą ubezpieczeniową, posiadaną przez Państwa (np. na mieszkanie, bądź samochód) aby stwierdzić, czy pokrywałaby ona koszty prawne Państwa roszczenia.
 • Jakikolwiek materiał dowodowy wspierający Państwa roszczenie, włączając w to dokumentację z czasu przed wypadkiem lub dotyczącą wypadków w podobnych okolicznościach.

Ujawnienie dokumentacji odnoszącej się do Państwa roszczenia

Jeżeli posiadają Państwo dokumenty odnoszące się do Państwa sprawy, prosimy o ich kopie najszybciej jak można. Istnieją zasady postępowania prawnego, wymagające, by strona ujawniła następujące dokumenty wszystkim innym stronom postępowania:

 • Dokumenty, na których będzie polegała
 • Dokumenty które:
 • Mogą stawiać Państwa sprawę w niekorzystnym świetle
 • Mogą stawiać drugą stronę w niekorzystnym świetle
 • Wspierać sprawę drugiej strony
 • Inne dokumenty, do ujawnienia których są Państwo zobligowani w zgodzie z regułami postępowania.

Opinia w sprawie obrażeń

Jeżeli druga strona uznała swą winę lub jeżeli po przeanalizowaniu faktów jesteśmy przekonani, że Państwa sprawa ma szansę na wygraną (51% lub więcej), wówczas umówimy dla Państwa spotkanie z niezależnym biegłym medycznym. Odbędzie się ono w korzystnym dla Państwa czasie i tak blisko Państwa miejsca zamieszkania, jak to tylko możliwe.

Finansowanie sprawy roszczeniowej oraz procesu dochodzenia do zdrowia

“Umowa Nie wygrywasz nie płacisz” (No win No Fee)

Umowa „Nie wygrywasz -Nie płacisz” (technicznie nazywająca się Umową o płatności warunkowej) pozwala Państwu i Państwa prawnikowi na wspólne dzielenie ryzyka, związanego ze składaniem pozwu roszczeniowego. Umowa ta zezwala na zapłacenie wynagrodzenia prawnika w części bądź w całości, ale tylko wtedy, kiedy ten wygra Państwa sprawę, a kosztami obciążyć stronę przeciwną.

Kancelaria Truth Legal jest w stanie prowadzić większość spraw o odszkodowania powypadkowe na zasadzie „Nie wygrywasz-Nie płacisz”. Oznacza to, że odliczymy pieniądze od Państwa odszkodowania tylko jeżeli sprawę wygramy.

Koszty leczenia

Często osoby, które doznały obrażeń wymagają fizjoterapii, czy innej formy interwencji terapeutycznej, by wspomóc proces powrotu do zdrowia. Jesteśmy w stanie umówić Państwa na tego typu sesje, bez obciążania Państwa dodatkowymi kosztami. Koszty takiego leczenia czy terapii zostaną zawarte w Państwa roszczeniu i pozyskane od strony przeciwnej. Alternatywnie strona przeciwna może być w stanie umówić Państwa na takie spotkania i zapłacić za nie na samym początku prowadzenia sprawy.

Procedura prowadzenie sprawy roszczeniowej

Opcja1. Wniesienie sprawy roszczeniowej drogą online przez portal Ministerstwa sprawiedliwości.

Portal do wnoszenia spraw roszczeniowych drogą on line został stworzony dla ułatwienia i zwiększenia efektywności prowadzenia spraw o uszczerbek na zdrowiu. Roszczenia z tytułu wypadków drogowych, odpowiedzialności pracodawcy czy odpowiedzialności właściciela nieruchomości są prowadzone właśnie przy użyciu Portalu. Ściśle narzucone i przestrzegane w procesie portalowym terminy, są próbą zredukowania kosztów.

Portal jest zasadniczo systemem zawiadomień i odpowiedzi. Obie strony dostarczają informacji przez Portal w zgodzie z ustalonym planem czasowym. Strona, do której informacja została, wysłana może ja tam znaleźć i odpowiedzieć na nią.

Niemniej jednak Portal nie jest stworzony dla spraw złożonych o wysokiej wartości. odszkodowań.

Zobacz Opcję 2 (poniżej)

Etap 1- Złożenie formularza z zawiadomieniem o wniesieniu roszczenia

Kiedy rozpoczynają Państwo sprawę roszczeniową o odszkodowanie musimy zarejestrować ją na Portalu poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zawiadamiającego o Wniesieniu Roszczenia – Claim Notification Form (CNF). CNF musi zawierać dostateczną ilość informacji dla strony przeciwnej, by mogła zbadać sprawę. Jeżeli druga strona uzna swą odpowiedzialność w Państwa sprawie, sprawa pozostanie na Portalu. Jeżeli odpowiedzialności zaprzeczy lub zasugeruje, że Państwo byli częściowo winni, sprawa „spadnie z Portalu” i będzie prowadzona na drodze korespondencyjnej między stronami. Zobacz Opcję 2 poniżej.

Roszczenia mogą być także zdejmowane z Portalu, jeżeli istnieje złożoność kwestii prawnej lub dotyczącej faktów sprawy.

Etap 2. Uznanie winy

Kiedy wina została uznana, sprawa będzie prowadzona przez Portal. Ten sposób może być użyty, w celu szybkiego doprowadzenia do porozumienia ugodowego.

Naszym obowiązkiem jest dostarczenia materiału dowodowego wspierającego roszczenie o odszkodowanie, z włączeniem dokumentacji medycznej i materiału dowodowego dotyczącego odszkodowania za straty wymierne. Określa się to jako Pakiet Ugodowy Etapu 2 (Stage 2 Settlement Pack). Może on zawierać:

 • Raport(y) medyczny/-e
 • Materiał dowodowy odnośnie strat finansowych
 • Materiał dowodowy pewnych kosztów poniesionych w sprawie (np. koszt medycznych raportów)
 • Dokumentację medyczną, jak też dokumentację fotograficzną towarzyszącą raportom medycznym
 • Oświadczenia świadków
 • Oferty ugodowe

Kiedy druga strona otrzyma jako Pakiet Ugodowy Etapu 2 (Stage 2 Settlement Pack), ma ona 15 dni, aby złożyć ofertę w celu zaspokojenia roszczenia lub przystania na jakąś ofertę, która mogła być w Pakiecie zawarta. Dodatkowe 20 dni jest potem przyznawane na ewentualne negocjacje między stronami. Jeżeli druga strona złoży kontrofertę musi dołączyć wyjaśnienie, dlaczego suma rekompensaty wymaga redukcji.

Jeżeli oferta ugodowa zostanie przyjęta, druga strona musi zapłacić odszkodowanie w ciągu 10 dni od zawarcia porozumienia.

Podobnie- jak w przypadku Etapu 1, jeżeli limity czasowe nie zostaną uszanowane, sprawa może „spaść” z Portalu, co może doprowadzić do zwiększenia kosztów dla drugiej strony.

W ramach Etapu 2, możemy starać się o dodatkowy raport medyczny, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Możemy także zwrócić się do ekspertów nie-medycznych, jeżeli zajdzie potrzeba oszacowania Państwa roszczenia.

Jeżeli konieczny jest dodatkowy raport medyczny, możemy poprosić druga stronę o „ płatność zaliczkową” używając „Interim Settlement Pack” (ISP) (Zaliczkowy Pakiet Ugodowy). Jest to płatność czyniona, kiedy sprawa roszczeniowa jest w toku, czyli np. przed zaspokojeniem roszczenia.

Niemożność osiągnięcia ugody

Jeżeli strony nie mogą osiągnąć porozumienia, w celu zaspokojenia roszczenia w określonym czasie, wówczas wysyłamy drugiej stronie „Court Proceedings Pack” (CCP) czyli Pakiet Postępowania Sądowego.

CCP musi zawierać pełny wykaz i ostateczne dane szczegółowe Państwa strat, odpowiedź drugiej strony na ten wykaz, włącznie z komentarzami obu stron.  Będzie on też zawierał ostateczne oferty ugodowe, poczynione przez każdą ze stron.

Druga strona ma 5 dni na zapoznanie się z tym pakietem i poproszenie o możliwość wprowadzenia ewentualnych poprawek. Wciągu 15 dni od otrzymania CCP, druga strona musi także zapłacić Państwu:

 • Sumę ostatecznej oferty złożonej przez siebie minus odliczenia sum wypłaconych np. na poczet płatności zaliczkowych, które Państwo otrzymali
 • Wszelkie niezapłacone stałe koszty prawne i niektóre koszty poniesione w czasie prowadzenia sprawy.

Jeżeli ten termin nie zostanie dotrzymany, możemy powiadomić druga stronę, że sprawa nie jest już na portalu i że rozpocznie się postępowanie sadowe.

Opcja 2: Przedłożenie listu powiadamiającego o Roszczeniu (Letter of Claim)

List powiadamiający o Roszczeniu

Dla spraw o roszczenie powypadkowe, które nie mogą być prowadzone przez Portal (lub takich, które później spadły z Portalu), sprawa roszczeniowa rozpoczyna się wysłaniem do drugiej strony Listu zawiadamiającego o Roszczeniu. Niektóre przykłady takich listów można znaleźć w naszej nieodpłatnej Legal Library (Biblioteka Prawna).

List zawiadamiający o Roszczeniu informuje o szczegółach obrażeń i okoliczności w jakich one nastąpiły. Jeżeli dla wsparcia Państwa sprawy potrzebna jest opinia eksperta, np. lekarza, zasugerujemy odpowiedniego specjalistę.

Druga strona musi wówczas sprawę zbadać i dać odpowiedź na list, jak tez stwierdzić, czy uznaje odpowiedzialność za obrażenia, które Państwo odnieśli. Jeżeli odpowiedzialność zostanie uznana, spróbujemy ugodzić roszczenie, bez konieczności postępowania sądowego.

Wystąpienie z ofertą

Opierając się na Raporcie Medycznym, oszacujemy Państwa roszczenie i udzielimy porady odnośnie jego potencjalnej wartości. Możemy także zwrócić się do Państwa z zapytaniem o wskazówkę, co do wielkości odszkodowania, które są Państwo gotowi zaakceptować, pytając, czy zachcą państwo wystąpić z ofertą w celu osiągnięcia ugody na tę sumę. Oferta ta zwana jest „Part 36 Offer” („Oferta z Artykułu 36”)

Otrzymają Państwo od nas poradę czy ofertę taką złożyć i jaki będzie miała ona wpływ na bieg Państwa sprawy. Jeżeli druga strona odpowie sensownie na tę ofertę i zgodzi się na sumę, będą mogli Państwo ugodzić roszczenie bez konieczności stawania przez sadem. W niektórych przypadkach druga strona może odpowiedzieć własną Ofertą z Artykułu 36. jeśli tak by się stało, będziemy w stanie udzielić Państwu stosownej porady.

Postepowanie przed sądem

Jeżeli nie będziemy w stanie osiągnąć ugody na stosowna sumę, udzielimy Państwu poradę , czy powinni Państwo rozpocząć postępowanie sadowe. Może to poskutkować rozstrzygnięciem Państwa sprawy przez sędziego, w czasie rozprawy. Niemniej jednak, nawet jeżeli rozpocznie się postępowanie sądowe, roszczenie nadal może zostać zaspokojone przed rozprawą, przez porozumienie między stronami. Faktycznie szacujemy, że do sądu trafia ok 1% spraw o odszkodowanie powypadkowe.

Procedura postępowania sądowego to osobny bardzo obszerny temat, którego ten artykuł nie obejmuje niestety.

Więcej informacji

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat sposobu wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie powypadkowe, prosimy o kontakt. Kancelaria nasza- Truth Legal, specjalizuje się w roszczeniach o uszczerbek na zdrowiu i odszkodowania powypadkowe. Z chęcią, w czasie nieodpłatnej konsultacji, przedyskutujemy okoliczności dotyczące Państwa sprawy, bez zobowiązań by sprawie nadać bieg. Jeżeli są już Państwo reprezentowani przez prawnika (być może niewykwalifikowanych pomocników prawnych), zawsze mogą Państwo przenieść się do nas.