Po doświadczeniu obrażeń na skutek wypadku, przyczyną Państwa zmartwień mogą być zarobki, a konkretnie ich utrata. Jeżeli obrażenia nie pozwalają Państwu na podjęcie pracy, utrata przychodu postrzegana jest, jako bezpośrednia konsekwencja wypadku.

Nie każdego będzie to dotyczyło. Być może będą Państwo w stanie wrócić do pracy od razu, a być może będą Państwo otrzymywali wypłatę, będąc na zwolnieniu. Wiele będzie zależało od:

 • Tego, jak poważne są obrażenia
 • Rodzaju wykonywanej pracy
 • Państwa statusu pracowniczego.

Dwa pierwsze punkty są zrozumiałe same przez się. Im poważniejsze obrażenia, im cięższa praca, tym większe prawdopodobieństwo, że będą Państwo musieli pójść na zwolnienie. Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę, także status pracowniczy, jako że ma on wpływ na to, jak będą Państwo mogli udowodnić utratę zarobków.

Zapytaj Prawnika– Status pracowniczy

Zasadniczo pracujący dzielą się na 3 grupy:

 • Osoby zatrudnione (employees)
 • Pracownicy
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą tzw. Samozatrudnieni

Te trzy grupy różnią się zasięgiem, obejmujących ich, praw pracowniczych. Z powyższych trzech grup, największą ochroną prawną, cieszą się osoby zatrudnione (employees).

Istnieje wiele aspektów formalnych rozgraniczających te grupy. Zapewne są Państwo świadomi, w której grupie się Państwo znajdują, ale jeżeli nie, proszę zapytać prawnika, jako że czasami nie jest łatwo, samemu to określić. Nawet, jeżeli pracują Państwo dla kogoś ciągle, nie oznacza to, że są Państwo zatrudnieni.

Jeżeli są Państwo zatrudnieni, pracodawca może wypłacać Państwu pełne wynagrodzenie, nic Państwu nie płacić, lub płacić sumę pomiędzy tymi dwoma skrajnymi opcjami. Sposób rozwiązania tej kwestii determinuje zapis w Państwa kontrakcie o pracę. Jakakolwiek część Państwa wypłaty nie byłaby Państwu płacona, pracodawca powinien wypłacać Państwu Ustawowe Chorobowe (link Statutory Sick Pay SSP), jako minimum, pod warunkiem, że zostaną spełnione pewne warunki.  Niestety chorobowe bardzo często będzie stawką mniejszą, niż Państwa zarobki.

Jeżeli natomiast prowadzą Państwo działalność gospodarczą, czyli są osobami samozatrudnionymi i w rezultacie odniesionych obrażeń nie są Państwo w stanie pracować, oznacza to kompletny brak przychodów. Alternatywnie mogą być Państwo zmuszeni zatrudnić kogoś, by wykonał Państwa pracę, tym samym narażając się na straty.

Definicje. Zasiłek chorobowy. Statutory Sick Pay – SSP

Jest to minimalna kwota ustalona ustawowo, którą pracodawca musi wypłacać osobom zatrudnionym Obecnie wysokość ustawowego zasiłku chorobowego wynosi £89.35 na tydzień.

Zasadniczo, by otrzymywać ten zasiłek, muszą Państwo:

 • Mieć statut osoby zatrudnionej
 • Nie móc pracować, przez co najmniej 4 dni pod rząd

Zasiłek ten przysługuje przez okres maksymalny 28 tygodni

Źródła prawne. Prawo ustanawiające SSP
Social Security Contributions and Benefits Act 1992

O co można wnieść roszczenie?

Roszczenie za utratę zarobków obejmuje przychód, który otrzymywaliby Państwo, jeżeli wypadek nie wydarzyłby się.  Może ono obejmować:

 • Wypłaty
 • Nadgodziny
 • Premie
 • Innego rodzaju płatności, które otrzymywaliby Państwo (jeżeli mogą Państwo tego dowieść), takie jak prowizje, czy użytkowanie samochodu służbowego.
 • Koszt zatrudnienia kogoś w celu wykonywania Państwa pracy. Z technicznego punktu widzenia jest to strata poniesiona z tytułu zachowania poziomu zarobku raczej niźli utrata zarobku.

To, o co wnoszą Państwo roszczenie, to suma, którą Państwo stracili w wyniku wypadku.

Dla przykładu, jeżeli otrzymywali Państwo zasiłek chorobowy SSP, Państwa roszczenie będzie obejmowało różnicę między normalnymi zarobkami, a zasiłkiem chorobowym, a nie normalne pełne zarobki.

Oznacza to również, że w roszczeniu pod uwagę wzięty zostanie także podatek i suma ubezpieczenia społecznego.

Nie mogą starać się Państwo o zwrot sumy zarobków brutto, czyli przed odciągnięciem podatku, jako że nie jest to suma, którą Państwo utracili. Gdyby wypadek nie miał miejsca, musieliby Państwo w dalszym ciągu płacić podatek od dochodów.

Źródła prawne. Zarobki niezadeklarowane, jako objęte podatkiem, w dalszym ciągu mogą być objęte roszczeniem

Duller v South Lincs Engineers [1981] CLY 585; oraz

Newman v Folkes and Dunlop Tyres Ltd [2002] PIQR Q2

Mogą się Państwo zdziwić, ale przychód niezgłoszony w celach podatkowych (który powinien był być zgłoszony) nie jest automatycznie zdyskwalifikowany w kwestii roszczenia o utratę zarobków.  Niemniej jednak podatek, który powinien był być zapłacony uprzednio, zostanie odliczony od sumy odszkodowania.

Niemniej jednak nie zdziwi Państwa to, że pieniądze zarobione nielegalnie nie mogą być włączone w roszczenie. Nie można rościć za niemożność skradzenia samochodu z powodu odniesionych obrażeń…

Dowiedzenie utraty zarobków i oszacowanie strat

Roszczenie o utratę zarobków wymaga dobrego materiału dowodowego. Aby przedstawić Pozwanemu sumę, o która składają Państwo roszczenie, musi zostać zgromadzony materiał informacyjny.

W przypadku osób zatrudnionych, materiał dowodowy jest łatwy do pozyskania. Zazwyczaj odcinki wypłat są niezwykle przydatne, ponieważ demonstrują, ile tak naprawdę otrzymywali Państwo wynagrodzenia.  Dobrym źródłem informacji na ten temat jest także Państwa pracodawca, jako że może on także potwierdzić czas Państwa nieobecności w pracy, jak też zweryfikować inne straty, jakie Państwo ponieśli, takie jak premie, których mogli Państwo oczekiwać.

Zazwyczaj Państwa straty są wyliczane poprzez skalkulowanie średniej zarobków (sprzed wypadku) i porównanie tej sumy z w pieniędzmi, które otrzymują Państwo w czasie nieobecności w pracy. Średnią wylicza się zwyczajowo za okres 13 ostatnich tygodni przed wypadkiem.

Zdarza się, że czasami trudno jest wyliczyć straty i potrzebne jest użycie komparatora. Komparator to ktoś, kto wykonuje podobną pracę, ale kto nie uległ wypadkowi.

Utrata zarobków w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnionych).

Trudniej jest udowodnić straty w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.  Dzieje się tak głównie ze względu na większe zróżnicowanie przychodów i brak pracodawcy, mogącego je potwierdzić.

Najlepszym źródłem informacji są wówczas książki rachunkowe. W tym przypadku także trzeba użyć średniej, by móc porównać przychód z czasów, kiedy byli Państwo zdrowi, z przychodem z czasów, kiedy został on ograniczony.

Pomocne jest, jeżeli księgowość jest prowadzona przez fachowca, ponieważ wprowadza to do materiału dowodowego element bezstronności. Dobrze byłoby, gdyby księgowość mogła obejmować okres przynajmniej 3 lat przed wypadkiem, ale rzecz jasna nie zawsze jest to możliwe, np. w przypadku przedsiębiorców z niedługim stażem.

Innymi drogami wsparcia roszczenia, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, są:

 • Oświadczenia świadków
 • Niezapłacone faktury
 • Złożone oferty wyceny
 • Kalendarz prac

Zasadniczo im więcej materiału dowodowego istnieje na wsparcie roszczenia, tym większe szanse odzyskania utraconych zarobków. Pozwani są świadomi trudności, z jakimi borykają się osoby prowadzące działalność gospodarczą, próbując dowieść poniesionych strat, i z tego wzglądu dość często zdarza się, że próbują kwestionować takie roszczenia.

Jeżeli będą Państwo próbowali złożyć roszczenie o utratę zarobków, jako osoby prowadzące działalność gospodarczą, muszą być Państwo przygotowani na konieczność zgromadzenia sporej ilości materiału dowodowego.

Analiza sprawy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą i utrata zarobków

Reprezentowaliśmy instalatora kuchni, męzczyznę w średnim wieku. Przychód naszego klienta był ponad średnią krajową.  Pewnego dnia, kiedy jechał półciężarówką do pracy drogą typu A, wyjeżdzający z bocznej drogi samochód, wjechał w jego pojazd. Mimo, że zderzenie zdarzyło się przy dużej szybkości i oba pojazdy poszły na złom, obrażenia naszego klienta, na szczęście, były lżejsze niżby można było oczekiwać.

Odpowiedzialność została uznana przez firmę ubezpieczeniowa Pozwanego, który nota bene został skazany za niebezpieczną jazdę.

Z powodu odniesionych obrażeń, nasz klient nie był w stanie pracować przez 3 tygodnie. Po powrocie do pracy przez tydzień pracował wykonując lżejszą pracę.

Na naszą prośbę klient nasz został zbadany przez specjalistę medycyny doraźnej, który stwierdził, że klient nasz wyzdrowieje całkowicie w ciągu 9 miesięcy od czasu wypadku. Biegły potwierdził także wpływ, jaki wypadek miał na zdrowie naszego klienta, przez pierwsze 4 tygodnie po zdarzeniu.

Przed wypadkiem klient nasz zarabiał około 1.000 netto na tydzień. Byliśmy w stanie to stwierdzić po wglądzie w jego księgowość, która została nam udostępniona przez jego księgowego.

Kiedy przedstawiliśmy spis strat, poniesionych przez naszego klienta, i wystąpiliśmy z ofertą mogącą zaspokoić roszczenie, ubezpieczyciel poprosił o materiał dowodowy, potwierdzający, że nasz klient rzeczywiście miał zaplanowaną pracę na te cztery tygodnie.

Poprosiliśmy naszego klienta o dostarczenie dowodów na powyższe, w postaci wycen i ofert, jak również e-maili pomiędzy nim, a tymi klientami, dla których nie był w stanie wykonać usług. Zapoznaliśmy się z dostarczonymi dowodami i przedłożyliśmy je ubezpieczycielowi, jako materiał wspierający roszczenie o utratę zarobków.

Roszczenie naszego klienta zostało zaspokojone na odpowiednią sumę, na którą złożyło się £2500 za obrażenia i £3500 za utratę zarobków oraz £5000 za inne straty, takie jak opieka i pomoc. W sumie naszemu klientowi przyznano  odszkodowania. Sprawą samochodu zajęto się oddzielnie.

Utrata zarobków w przyszłości

Tak, jakby roszczenie utraty zarobków w przeszłości nie było dostatecznie skomplikowane, staranie się o zrekompensowanie przyszłych strat jest całkiem inną parą kaloszy. Nie powinno to jednak w żadnym wypadku zniechęcać Państwa do uczynienia tego. Jeżeli wypadek będzie miał wpływ na przyszłe zdolności zarobkowe, powinno to również zostać zawarte w roszczeniu. Dodatkowa złożoność problemu pojawia się przy próbie ustalenia rozsądnej przewidywanej sumy dla przyszłych strat, bez konieczności konsultowania się z wróżką.

Zazwyczaj konieczność szacowania przyszłych strat pojawia się przy poważnych obrażeniach, takich, które powodują konieczność nieobecności w pracy lub ograniczają możliwość jej wykonywania.

Aczkolwiek nie doświadczyli Państwo jeszcze tych strat, kwestia ich będzie rozstrzygana w tym samym czasie, co reszta Państwa roszczenia.  Roszczenie takie przedstawione jest raczej, jako jednorazowa płatność, aniżeli szereg regularnych wypłat zastępujących pensję.

Zapytaj swego prawnika. Oszacowanie utraty przyszłych zarobków.

To, jak wylicza się w praktyce przyszłe straty, jest kwestią, której ten Przewodnik szczegółowo mawiał nie będzie. Niemniej jednak warto wiedzieć, jakie czynniki, w tym przypadku będą brane pod uwagę. Czyli:

 • Państwa wiek
 • Prawdopodobny wiek przejścia na emeryturę
 • Płeć
 • To, czy są Państwo niepełnosprawni
 • Przewidywany okres strat
 • Historia pracy

 Źródła prawne – Tabele Ogdena

Przyszłe straty zarobków wylicza się na podstawie tabeli Ogdena. Ograniczają one liczbę czynników do tzw. multiplikatorów, ustalonych na podstawie danych statystycznych. Tychże multiplikatorów używa się do wyliczenia wielkości sumy odszkodowania.  Poza czystą matematyką zawsze jest tez czynnik osądu danej kwestii.  Tabele Ogdena są prawdziwym postrachem studentów prawa… i zapewne kilku prawników.

Straty Państwa pracodawcy

Możliwe, że z powodu wypadku, nie mogli Państwo pójść do pracy, ale nie stracili Państwo na tym finansowo nic. Państwa pracodawca np. mógł Państwu wypłacać pełną stawkę zarobków za czas nieobecności. W takim przypadku istniej możliwość, że Państwa pracodawca będzie chciał starać się o zwrot swoich strat. Przecież zapłacił on za pracę, mimo, że nie byli jej Państwo w stanie wykonać z powodu wypadku.

Niekiedy umowa o pracę będzie wyszczególniała sytuacje, w których wypłata będzie musiała być zwrócona pracodawcy. Roszczenie o odszkodowanie, z tytułu obrażeń cielesnych, jest jednym z takich przypadków.

Tam, gdzie umowa na to zezwala, pracodawca może dołączyć swoje straty (tzn. wypłaty wypłacone Państwu podczas Państwa nieobecności) do Państwa roszczenia, przeciw Pozwanemu. Takie roszczenie określa się mianem „subrogacji”.

Roszczenia subrogacyjne zazwyczaj nie mają wpływu na główne roszczenie. Państwa prawnik zawrze straty Państwa pracodawcy w roszczeniu i każde odszkodowanie, wypłacone z tytułu tych strat, powinno być wypłacone Państwa pracodawcy. Problem pojawi się jednakże, jeżeli pracodawca nie dostanie możliwości włączenia swych strat. Jeżeli tak się stanie, jego uprawnienia kontraktowe pozwalają mu na odzyskanie strat, kosztem Państwa odszkodowania.

Dobrze jest mieć świadomość takiej możliwości. Jeżeli są Państwo zatrudnieni i otrzymywali Państwo pełną wypłatę od swego pracodawcy, warto powiadomić o tym swego prawnika i sprawdzić stosowny zapis w umowie o pracę. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, proszę przesłać kopię umowy do prawnika i poprosić go o sprawdzenie tej kwestii.  Warto także porozmawiać o Państwa roszczeniu z pracodawcą.

W przypadku, kiedy wnoszą Państwo roszczenie przeciw Państwa pracodawcy, kwestia ta nie powinna Państwa zajmować!

Punkty kluczowe– Utrata zarobków

 • Na kwestie utraty zarobków i na to, jak starać się o rekompensatę za ich utratę, duże znaczenie ma Państwa status pracowniczy.
 • Jeżeli prowadzą Państwo działalność gospodarczą i chcą się Państwo starać o rekompensatę za utratę zarobków, należy być przygotowanym na konieczność zgromadzenia znaczącej ilości materiału dowodowego, wspierającego roszczenie.
 • W przypadku roszczenia o utratę zarobków, będą Państwo starali się o sumę, którą stracili Państwo na skutek wypadku. Podatki i inne potrącenia od Państwa normalnego wynagrodzenia, w dalszym ciągu będą brane pod uwagę. Pod uwagę wzięte zostanie także wszystko inne, co pomniejszy sumę, którą Państwo stracili, np. wypłacone Państwu chorobowe.
 • Można ubiegać się także o odszkodowanie na poczet przyszłych strat zarobkowych. Są one wyliczane na podstawie quasi-matematycznych równań, przez co próbuje się określenia właściwego poziomu odszkodowania, które powinni Państwo otrzymać.
 • Jeżeli w czasie Państwa nieobecności w pracy, jest Państwu wypłacana pełna stawka wynagrodzenia, trzeba mieć na uwadze, ze pracodawca może chcieć włączyć swoje straty poniesione z tego tytułu, w Państwa roszczenie. Mogą być Państwo do tego zobligowani, na mocy zapisu w Państwa umowie o pracę.
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.