Utrata Szans

Kolejna z grup roszczeń, w ramach której rozważa się „co by było”, gdyby wypadek się nie wydarzył. W tym przypadku zamiast rozważać sytuację, w której istnieje możliwość utraty pracy (jak w przypadku roszczenia o utratę możliwości zarobkowych), koncentrujemy się na możliwościach, które zostały Państwu odebrane, z powodu wypadku.

W tym przypadku  nie mamy do czynienia ze stratami przewidywalnymi matematycznie, jak w przypadku utraty zarobków w przyszłości. Utrata szans skupia się na możliwych zarobkach, na drodze przyszłej kariery, która teraz została przed Państwem zamknięta.

Osoby młode, wnoszące roszczenie, które nigdy nie pracowały przed wypadkiem, również mogą starać się o odszkodowanie z tytułu utraty szans. Jeżeli istnieje możliwość dowiedzenia, ze wypadek stanął im na drodze planowanej kariery, wówczas można starać się o odszkodowanie z tego właśnie tytułu.

Niemniej jednak, wszelkie roszczenia oz tytułu utraty szans, o których mówimy, muszą być czymś więcej aniżeli tylko gdybaniem, czystymi spekulacjami czy nadziejami. Wiele osób ma ambicje, ale nie ma pewności, czy byłyby one kiedykolwiek spełnione. Nawet, gdyby zdarzyła się możliwość spełnienia tychże, okoliczności życiowe mogą stanąć na drodze ich realizacji.

Dlatego, by można było się starać o odszkodowanie z tego tytułu, musi istnieć znacząca możliwość ziszczenia się tychże ambicji, czy możliwości, Ocena realności szans jest ze zrozumiałych względów trudna, zwłaszcza, jeżeli chodzi o ambicje sięgające daleko w przyszłość. W wielu przypadkach, Sąd będzie rozpatrywał wielorakie czynniki, takie jak:

  • Droga edukacji
  • Historia rodzinna oraz to, jaką drogą kariery podążali inni członkowie rodziny
  • Współzawodnictwo na danym polu. Dla przykładu ambicja zastania astronautą prawdopodobnie zostanie oceniona, jako mocno spekulatywna, zważywszy na wysoki stopień konkurencji w tym konkretnym sektorze zawodowym.

Jeżeli zostały już postawione pierwsze kroki na drodze kariery, wówczas roszczenie o utratę możliwości podążania tą konkretna ścieżką, będą łatwiejsze do ustalenia. Sądowi, w takim przypadku, łatwiej będzie przyjąć, że istniały większe szanse realizacji zamiarów.

Dowiedzenie utraty szans

Głównym źródłem wsparcia, w dążeniu do uzyskania odszkodowania z tego tytułu, są oświadczenia świadków. Państwa własne oświadczenie powinno dostarczyć tak wielu szczegółów, jak to możliwe, w tym:

  • Nakreślić zamierzoną ścieżkę kariery
  • Przedstawić kroki już podjęte w celu osiągnięcia zamierzeń
  • Przedstawić informacje o zapleczu naukowym i życiu zawodowym. Zasadniczo, chodzi o udowodnienie, że byliby Państwo w stanie osiągnąć zamierzone cele, gdyby wypadek nie wydarzył się.

Pomocne będą także oświadczenia innych świadków, praktycznie każdego, kto będzie w stanie potwierdzić podane szczegóły.

Będą musieli Państwo musieli również udowodnić wysokość potencjalnych zarobków, w przypadku, gdyby byli Państwo stanie spełnić swoje ambicje. W tym przypadku wymagany byłby materiał dowodowy z wiarygodnych źródeł lub od specjalistów od spraw zatrudnienia.

Oszacowywanie utraty szans

Podstawowe podejście przyjmowane przez Sąd, w przypadku konieczności oszacowania utarty szans, polega na ocenieniu stopnia prawdopodobieństwa zrealizowania tych możliwości.

W oparciu o tę ocenę stosuje się wskaźnik procentowy przyjmowany, by móc skalkulować potencjalną utratę zarobków.

Dla przykładu, David pracuje jako barman. W czasie wolnym studiuje księgowość.  Przydarzył mu się wypadek, który spowodował uszkodzenie mózgu, a co za tym idzie trudności w koncentrowaniu się przez dłuższy czas. Na podstawie dokumentacji medycznej zostało zaakceptowane, ze utracił on możliwość stania się księgowym i stało się to z powodu wypadku, któremu uległ.  Jeżeli Sąd uzna, ze jego możliwość zastania księgowym wynosiła 45%, wówczas otrzyma on 45% różnicy w zarobkach miedzy pensją księgowego i barmana.

Źródła prawne– oszacowywanie utraconych szans
Doyle  v Wallace [1998] PIQR Q146, CA

W przypadku spraw o większym stopniu skomplikowania, szereg różnych „szans” może być zsumowanych – każda z własnym stopniem możliwości spełnienia. W takim przypadku są one łączone w celu wyliczenia wielkości, którą można będzie zastosować do wyliczenia roszczenia.

Punkty kluczowe– utrata szans

  • Roszczenie o utratę szans istniej po to, by zrekompensować utratę przyszłych możliwości odnośnie kariery, której drogą nie są Państwo w stanie podążać, z powodu wypadku.
  • Szanse, że byliby Państwo wykorzystali możliwości, gdyby nie wypadek, nie muszą spełniać warunku „bardziej prawdopodobne niż nie”, niemniej jednak musi być konkretna realna szansa ich realizacji.
  • Materiał dowodowy, przedstawiający kroki, które podjęli Państwo w celu osiągniecia swych życiowych celów, pomogą udowodnić realność zaprzepaszczonych szans. Im realniejsza ta utracona szansa, tym większe otrzymają Państwo odszkodowanie za jej utratę.
  • Kluczowy w tym przypadku jest materiał dowodowy w postaci oświadczeń świadków.
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.