Administrator

Jeżeli ktoś umiera nie pozostawiając ważnego testamentu lub bez prawomocnych wykonawców ostatniej woli, wówczas osoby, na które spada obowiązek opieki i zarządzania majątkiem zmarłego, zwani są administratorami.  Do obowiązków administratora należy zgromadzenie wszelkiej własności osoby zmarłej, sprzedaż aktywów i spłata długów.

Ból, Cierpienie i Utrata Standardu Życia

Ten termin odnosi się do elementu uszczerbku na zdrowiu, roszczenia. Dokładnie mówi, za co wniesione jest roszczenie: za ból, cierpienie i utratę radości życia, spowodowane wypadkiem.

Ciężar dowodowy

Jest to zasięg, do jakiego trzeba czegoś dowieść, by zostało to zaakceptowane przez sąd. Dla przykładu, być może w przypadku Państwa roszczenia będą musieli Państwo dowieść, że Pozwany wjechał w Państwa samochód lub że zapłacili Państwo £7.00 za bilet parkingowy. Ciężarem dowodowym w ustaleniu obu tych faktów jest norma zwana prawdopodobieństwem.

Denat/ zmarły

Na dokumentach prawnych termin określający osobę zmarłą.

Majątek

Zasadniczo na majątek osoby składa się wszystko, co ona osiada w czasie śmierci, w tym: pieniądze, własność ziemska i mieszkaniowa, aktywa, rzeczy osobiste i długi.

Nagłówek roszczeniowy i grupa strat

Te dwa określenia używa się zamiennie żeby odnieść się do różnych kategorii strat, za które można wnieść roszczenie. Np. straty zarobkowe, są uważane za jeden z nagłówków roszczeniowych, a „zabieg fizykoterapeutyczny” za inny.

Odpowiedzialność

Jest to kwestia ustalenia, kto jest prawnie odpowiedzialny za Wypadek. Mogą to Państwo postrzegać, jako odpowiedź na pytanie, kogo należy winić, ale trzeba pamiętać, że wina nie zawsze oznacza odpowiedzialność. Dla przykładu, sprzątacz, który zostawił na podłodze kałużę wody, na której ktoś się poślizgnął, może być winny, ale odpowiedzialnym za wypadek będzie jego pracodawca.

Odszkodowania Ogólne (zwyczajne)

Jest to termin skrótowo używany na określenie „odszkodowania za obrażenia”. Niemniej jednak technicznie oznacza on odszkodowania i straty, które uważa się, jako powstałe w konsekwencji krzywdy, z powodu, której Państwo wnoszą roszczenie. W odszkodowaniach Ogólnych zawierają się Roszczenia Pieniężne (jak np. przyszłe straty zarobkowe) i Roszczenia Niepieniężne, (czyli obrażenia)

Ograniczenie Kosztów

Oznacza zrobienie wszystkiego, w granicach rozsądku, by zapewnić żeby poniesione straty (w wyniku wypadku) były ograniczone do minimum. Nie powinno być to postrzegane, jako „karanie” poszkodowanego. Prawdziwe straty, które ponieśli Państwo w wyniku wypadku, który nie był spowodowany z Państwa winy, powinny być zrekompensowane. Reguła ograniczenia kosztów zapobiega postrzeganiu roszczeń powypadkowych, jako wystawienia czeku in blanko.

Osoba zależna

Osoba zależna to ktoś, kto może, z tytułu tej zależności, wnieść roszczenie. W kontekście wypadku śmiertelnego, osoba pozostająca w stosunku zależności, może wnieść roszczenie przeciwko komuś, kto jest odpowiedzialny za śmierć osoby, z którą pozostawała w związku zależności. Ta zależność mogła być finansowa lub polegająca na świadczeniu jakichś usług.

Więcej informacji można uzyskać tutaj

Pełne i ostateczne zaspokojenie roszczenia

Jeżeli ugoda jest określona, jako w pełni i ostatecznie zaspakajająca roszczenie, oznacza to, że kiedy zostanie ona przyjęta, nie będzie można złożyć ponownie roszczenia w odniesieniu do danego wypadku.

Więcej informacji można uzyskać tutaj 

Powiernictwo

Powiernictwo jest formą prawną przechowywania pieniędzy lub własności. W przypadku najbardziej podstawowego rodzaju powiernictwa mamy do czynienia z osobą przekazującą majątek w zarząd, czyli twórcą powiernictwa, która daje aktywa powiernikowi, czyli osobie która przechowuje i zarządza aktywami, opiekując się nimi dla beneficjenta, czyli osoby, która ma całkowite prawo do tychże aktywów i wszelkiego przychodu z nich.

Powiernictwa są obszernym tematem prawnym i same w sobie występują w różnych formach i w związku z nimi mogą wystąpić najróżniejsze komplikacje. Zasadniczo jednak z różnymi rodzajami powiernictwami związane są różne prawa powierników i beneficjentów.

Pozwany

Zasadniczo termin ten określa stronę, wobec której wysuwa się roszczenie. Niemniej jednak w tym przewodniku termin ten używany jest swobodnie i odnosi się tak do tego, przeciw komu roszczenie jest wnoszone, jak i tego, kto będzie wypłacał rekompensatę. W rzeczywistości mogą to być różni ludzie, czy podmioty. Dla przykładu, w przypadku wypadku drogowego, roszczenie wnoszą Państwo przeciw innemu kierowcy, który nie będzie bezpośrednio wypłacał Państwu odszkodowania, jako że będzie robiła to firma ubezpieczeniowa. Technicznie, w tej sytuacji Pozwanym jest drugi kierowca; jego ubezpieczyciel tylko pokrywa rachunek.

Prawdopodobieństwo

Jest to ciężar dowodowy. Jest to norma, czy poziom wymagany w sprawach roszczeniowych i innych sprawach prawa cywilnego. W praktyce oznacza, konieczność dowiedzenia, że istnieje większe prawdopodobieństwo zaistnienia czegoś, niż nie. W Państwa sprawie muszą Państwo dowieść każdego faktu, w oparciu o tę normę.

Przyczyna

Pytanie, w jaki sposób doszło do krzywdy, czy straty. W przypadku sprawy o obrażenie cielesne, muszą Państwo dowieść, że kontuzja, czy obrażenie, którego Państwo doznali, są konsekwencją wypadku. Nawet, jeżeli odpowiedzialność za wypadek została uznana przez drugą stronę, muszą Państwo dowieść, że to wypadek jest przyczyną Państwa obrażenia.

Roszczenia/ straty niepieniężne

Odnosi się to do strat, które nie mogą być wycenione na konkretną sumę. Są to starty przy wycenianiu, których zastosowany będzie element osądu. Dla przykładu – nie ma równania matematycznego, wyliczającego wartość złamanej ręki.

Roszczenie/ straty pieniężne

Jest to roszczenie możliwe do dokładnego wyliczenia, np. ile w wyniku wypadku zostało wydane na lekarstwa.

Spis Strat

Jest to dokument, który wyszczególnia wszystkie straty, za które chcą Państwo wnieść roszczenie. W spisie powinna się tez znaleźć informacja o wartości strat oraz ich wyliczenia. Ważne jest, by Spis był tak precyzyjny, jak to możliwe. Sąd i Pozwani będą traktowali go, jako ostateczne oświadczenie na temat wszystkiego, co zawiera się w roszczeniu.

Świadectwo CRU

Świadectwo CRU jest wystawiane przez Komórkę do Odzyskiwania Odszkodowań, będącą częścią Wydziału ds. Zatrudnienia i Emerytur. Pozwani występują do CRU, w celu uzyskania informacji, czy otrzymywali Państwo jakieś zasiłki, które można odzyskać i ile z tego powodu muszą zatrzymać z przyznanej Państwu rekompensaty. Te dane są potwierdzane świadectwem CRU. Jeżeli nie ma zasiłków, możliwych do odzyskania, na świadectwie będzie widniało słówko „Nil” czyli Nic.

Więcej informacji znajdą państwo tutaj 

Ustawowy Zasiłek Chorobowy (SSP)

Jest to minimalna wysokość zasiłku chorobowego, ustalona ustawowo, do zapłacenia którego, uprawnionemu do niego pracownikowi, pracodawca jest zobligowany. SSP obecnie wynosi £89.35 na tydzień.

Więcej informacji na ten temat tutaj

Wielkość

Oznacza to „sumę”- „ilość” strat i poniesionych krzywd. Lub, patrząc na to z drugiej strony, wysokość rekompensaty, o którą wniesione jest roszczenie. Rozległość szkód i obrażeń musi być zawsze potwierdzona, po to, by dowieść wielkości roszczenia powypadkowego.

Wnoszący roszczenie

Ogólny termin prawny wskazujący na osobę wnoszącą roszczenie. Państwo będą tak właśnie określani, jeżeli wystąpią Państwo o odszkodowanie powypadkowe.

Wykonawca (testamentu)

Osoba, która została wyznaczona, na mocy ważnego prawnie testamentu, do zarządzania i opieki nad majątkiem. Jej obowiązkiem jest zebranie wszelkiej własności osoby zmarłej, sprzedanie aktywów i spłacenie długów.

Wypadek

Termin używany w tym Przewodniku na określenie krzywdy, jakiej Państwo doznali. Jest on użyty dla ułatwienia i nie ma na celu sugerowania, że była to czyjakolwiek wina, czy działanie drugiej strony nie było intencjonalne.

Założenie sprawy

Czyli Service of claim to termin, który określa sytuację, kiedy dokumentacja zostaje formalnie przedstawiona drugiej stronie. Kiedy sprawa zostanie założona, oznacza to wysłanie pewnych dokumentów prawnych i wspierającego materiału dowodowego do Pozwanych lub zwrócenie się do sądu o zrobienie tego, w Państwa imieniu. Założenie sprawy jest istotną częścią rozpoczęcia postępowania sądowego.

Zaniedbanie

Zaniedbanie, w rozumieniu prawnym, ma miejsce wtedy, kiedy ktoś komuś jest winny dochowania obowiązku staranności. Jeżeli nie zostanie on dochowany i z tego powodu komuś stanie się krzywda, strona zobowiązana do dochowania obowiązku staranności, winna jest zaniedbania. Może stać się tak przez zrobienie czegoś lub brak czynu. Przykładem może być pracodawca. Ma on obowiązek wobec pracownika, by dbać o jego bezpieczeństwo w granicach rozsądku. Jeżeli zapewni on pracownikowi narzędzia niespełniające wymogów BHP i pracownik w wyniku tego poniesie uszczerbek na zdrowiu, pracodawca winny będzie wówczas zaniedbania.

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.