Odniesione obrażenia mogą być postrzegane, jako główna część roszczenia. Przecież to właśnie ono ma największy wpływ na Państwa życie i w większości przypadków jest przyczyną wszystkich innych strat, które pojawią się w Państwa roszczeniu, np. utraty zarobków z tytułu niemożności podjęcia pracy.

Do elementu urazowego roszczenia odnosimy się na wiele sposobów. Żeby nie było za łatwo, niektórych z określeń używa się zamiennie. Proszę być ostrożnym w kwestii tych subtelnych różnic. Oto niektóre z tych pojęć:

Definicje– wielorakie pojęcia odnoszące się do elementu urazowego roszczenia

Straty niewymierne– pojęcie to odnosi się do strat, które nie mogą być wyliczone precyzyjnie i w przypadku których konieczne będzie zastosowanie metody orzeczeniowej przy szacowaniu ich. Nie ma równania matematycznego, które wyliczyłoby, ile jest warte złamane ramię. W przeciwieństwie do strat wymiernych, w przypadku których można wyliczyć dokładnie, np. ile pieniędzy zostało wydanych na leki zażywane w konsekwencji wypadku.

Szkody ogólne (bezpośrednie) – jest to określenie często używane, kiedy mówi się o odszkodowaniu za obrażenia. Technicznie oznacza ono szkody i straty, które uważa się za powstałe na skutek nieprawidłowości, za która wnoszone jest roszczenie. Pod określeniem tym kryją się tak straty wymierne (np. utrata przyszłych zarobków) jak i niewymierne (np. obrażenia). Nie ma co zamartwiać się różnicami technicznymi, bo w rzeczywistości termin szkody ogólne jest często używany jako skrót pojęciowy na „odszkodowanie za odniesione obrażenia”

Ból, cierpienie i związane z tym obniżenie jakości życia. Najbardziej konkretne z pojęć. Odnosi się do elementu urazowego roszczenia i streszcza dokładnie przedmiot roszczenia- ból, cierpienie i utrata radości życia, spowodowane urazem.

Co odszkodowanie właściwie kompensuje?

Ogólnym założeniem, w przypadku odszkodowania, jest powrót poszkodowanego do sytuacji, w jakiej znajdował się on, zanim wydarzyło się nieszczęście. Zrobienie tego tylko przy pomocy pieniędzy to istotnie ciężka sprawa, niemniej dopóki nie zostanie wynaleziony wehikuł czasu, musi wystarczyć.

Ujmując rzecz skrótowo- im więcej złego się wydarzyło, tym większe powinno być odszkodowanie.

W przypadku obrażeń, odszkodowanie powinno wynagrodzić dwa aspekty szkody:

 1. Ból i cierpienie, spowodowane obrażeniem
 2. Wpływ, jaki obrażenie ma na jakość i radość życia

To właśnie kryje się pod frazą „ból i cierpienie i spowodowana nimi utrata jakości życia”.

Część składająca się z bólu i cierpienia, jest tym, czego można oczekiwać. Ból, dyskomfort i rozpacz, które być może towarzyszyć będą Państwu w przyszłości. Chodzi tu tak o urazy fizyczne, jak i psychologiczne.

Utrata jakości życia skupia  się na tym, w jaki sposób obrażenie zmieniło Państwa życie. Jeżeli przez kontuzję nie możemy czegoś robić lub nie czerpiemy z tego przyjemności, powinniśmy otrzymać z tego tytułu odszkodowanie. Może tu chodzić o sport, hobby, sposób spędzania wolnego czasu, wszystko, co radowało nas przed wypadkiem i było częścią naszego stylu życia.

Obniżenie lub utrata jakości życia, to także skutki negatywne obrażeń i wpływ jaki może to mieć na:

 • Możliwość zabawy z dziećmi
 • Cieszenie się czasem wolnym i wakacjami. Chociaż czasami za to można wnieść osobne roszczeni (proszę zobaczyć: zrujnowane wakacje, ślub lub inne wydarzenia)
 • Życie seksualne
 • Perspektywy małżeńskie (tak, tak)

Jakkolwiek na obrażenia składają się ból i cierpienia oraz utrata życia, bardzo rzadko składa się o te elementy składowe oddzielne roszczenie. Wszystkie one powinny być brane pod uwagę podczas oszacowywania odszkodowania, adekwatnie do obrażeń, ale tylko, jako część jednej sumy ogólnej.

Jak można dowieść obrażeń?

Tak, jak w przypadku wszystkich start przy roszczeniu, także i samo obrażenie musi być dowiedzione. Musi zostać udowodnione, że jest ono wynikiem wypadku. Jeżeli obrażenie nie powstało, jako bezpośredni skutek tegoż wypadku, nie można starć się o odszkodowanie za nie.

Bez spełnienia tych wymogów dowodowych, jeżeli szczegóły nie są znane, niemożliwe jest dokładne oszacowanie obrażenia.

Główną metodą tak dowiedzenia jak i zdefiniowania obrażeń, jest odwołanie się do dokumentacji medycznej, jako materiału dowodowego. Zazwyczaj wymaga to konsultacji biegłego medycznego, który jest niezależnym ekspertem w odpowiedniej dziedzinie. Czyli dla przykładu, jeżeli doświadczyli Państwo złamania kości, takim ekspertem, konsultującym Państwa obrażenie, będzie chirurg ortopeda.

Biegły ma za zadanie przygotowanie dla Sądu raportu medycznego. Powinno to pomóc w:

 • Zweryfikowaniu obrażenia
 • Sporządzeniu spisu objawów, których Państwo doświadczali i doświadczają.
 • Dać prognozę w kwestii objawów i ich trwania
 • Zapoznaniu sią z historią zdrowia i choroby i pomóc w zweryfikowaniu wizyt lekarskich, tak szpitalnych, jak i rejonowych, w związku z obrażeniami.
 • Zapewnieniu opinii biegłego medycznego, które obrażenia są wynikiem wypadku i w jakim zakresie
 • Zaopiniowaniu, do jakiego stopnia obrażenie miało i ma wpływ w na Państwa życie
 • Wskazaniu odpowiedniej drogi leczenia

W zależności od stopnia obrażenia, konieczne może być kilka takich konsultacji i co za tym idzie, sporządzenia odpowiednich raportów. Jeżeli obrażenia są złożone i wielorakiej natury, biegli specjaliści z różnych dziedzin sztuki medycznej, mogą być poproszeni o wystawienie opinii na ich temat.

Inne sposoby „wzmocnienia” roszczenia za obrażenia cielesne:

 • Oświadczenia świadków, czyli Państwa, rodziny, znajomych – w których wyjaśnione będzie, w jaki sposób obrażenia wpłynęły na Państwa życie codzienne.
 • Materiał zdjęciowy -zwłaszcza ten pokazujący obrażenia, które spowodowały szkodę widoczną gołym okiem, np.: blizny
 • Dokumentacja od lekarza rejonowego i dokumentacja ze szpitala – zazwyczaj zapewnia wiarygodny materiał dowodowy odnośnie obrażeń, zwłaszcza z czasu, kiedy wypadek się wydarzył.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

W jaki sposób wycenia się obrażania?

Wycena obrażeń to sztuka raczej, aniżeli wiedza ścisła. Niestety nie istnieje super komputer, przez który można by przepuścić wszystkie odpowiednie informacje i uzyskać jedną, doskonale odpowiednią, wartość liczbową.

Prawnicy muszą wyceniać wartość roszczenia w oparciu o wiedzę, w jaki sposób sędzia będzie oszacowywał obrażenie. Jeżeli bowiem sprawa Państwa trafi przed oblicze Sądu, prawnicy są tymi, którzy będą musieli dowieść, na jakiej podstawie doszli do konkretnej, przedstawianej przez siebie, wartości.

Oto kroki, które prawnicy zazwyczaj podejmują, w celu osiągniecia właściwego wyliczenia:

Krok 1

Przy szacowaniu wartości obrażenia, Książka Judicial College Guidelines (czyli Wskazówki College’u Prawnego) jest zawsze punktem wyjściowym.  Wskazówki są zbiorem zapisów, dającym ogólne wartości szacunkowe, w odniesieniu do różnego typu obrażeń.  Są one używane tak przez sądy, jak i specjalistów. Każdy rozdział książki odnosi się do innego rodzaju obrażeń, a np. część ortopedyczna z kolei, odnosi się w podrozdziałach do konkretnych części ciała, dając pojęcie i zalecenia, w kwestii wyceny obrażeń mięśniowo-szkieletowych (złamane kości, urazy tkanki miękkiej)

Źródła prawne – Judicial College Guidelines

Judicial College (JC) Guidelines – znany ongiś, jako Judicial Studies Board (JSB) Guidelines – doczekały się już 14 wydania.

Oto przykładowy wpis z tej książki. Odnosi się do mniej poważnej kategorii obrażeń nadgarstka:

Druga kolumna odnosi się do wszystkich roszczeń za obrażenia cielesne wniesione po 1 kwietnia 2013r. Zawiera ona 10% wzrost wartości. Jest to wzrost wartości Roszczeń Ogólnych wprowadzony na drodze reformy kosztów prawnych.

Jak widać powyżej Guidelines składa się z opisu i towarzyszącego opisowi, oszacowania. Opis wskazuje na to, jakie obrażenie mieściłoby się w ramach odpowiedniego nawiasu szacunkowego. Porównanie obrażenia, które ma być wycenione z odpowiednim opisem, zazwyczaj daje dość dobre ogólne pojęcie o wartości tegoż obrażenia.

Niemniej jednak Guidelines same w sobie nie stanowią prawa. Są tylko użytecznym narzędziem, stanowiącym dobry punkt wyjścia, dla wyceny obrażania.

Krok 2

W angielskim systemie prawnym, poprzednie orzeczenia sądu mają duży wpływ na sprawy, w których orzeka się później. Tak też jest ze sprawami o obrażenia cielesne. Zatem następnym krokiem przy szacowaniu obrażeń jest spojrzenie na sprawy odnoszące się do podobnych obrażeń, w celu dalszego zawężenia spektrum szacunkowego.

Istnieje kilka bibliotek internetowych zwanych „Quantum databases” (bazy ilościowe), zbierających ważniejsze sprawy, po to, by można się było do nich odnosić. Zazwyczaj podają one dane na temat odniesionych obrażeń oraz uzyskanej za nie rekompensaty.

Krok 3

Po rozważeniu podobnych przypadków, prawnik powinien dopracować swą wycenę przez rozważenie okoliczności Państwa sprawy. Nigdy nie znajdą Państwo sprawy dokładnie takiej samej jak Państwa, zatem Państwa obrażenia powinny być wyceniane poprzez pryzmat konkretnych czynników, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć ich wartość, określoną dotychczas. Te czynniki to:

 • Stopień bólu i cierpienia, doznane przez Państwa
 • Czas, przez jaki doznawali Państwo objawów lub ich trwałość
 • Wymagany poziom leczenia i terapii
 • Wpływ obrażeń na Państwa życie w przeszłości i przyszłości
 • Wiek i płeć
 • To, czy obrażenia były wielokrotne

Wszystkie trzy opisane powyżej kroki obrazują to, jak bardzo waluacja obrażeń może być zróżnicowana.  Trzeba zawsze zachować dużą ostrożność przy porównywaniu własnych obrażeń z obrażeniami doświadczonymi przez innych w przeszłości.  Dwa obrażenia – oba zdiagnozowane, jako „odgięciowy uraz kręgosłupa szyjnego (whiplash) “- czyli uraz tkanki miękkiej karku lub pleców- mogą być oszacowane w znacząco różny sposób, zależnie od tego, jaką prawnik miał szansą rozważyć wszystkie dane, odnośnie tej kontuzji.  Znajomość wszystkich faktów i okoliczności jest kwestią kluczową.  Kontuzja drugiej osoby może mieć na nią kompletnie inny wpływ niż na Państwa. Może się także zdarzyć, że w sumie odszkodowania, którą Państwo porównują, zawarte jest dodatkowo odszkodowanie za straty inne, niż tylko obrażenie cielesne.

Obrażenia wielokrotne

Jeżeli mieli Państwo nieszczęście doświadczyć wielokrotnych obrażeń, będą one szanowane nieco inaczej. Zwyczajowo przyjętą metodą jest oszacowanie każdego z obrażeń oddzielnie, a następnie zmniejszenie uzyskanej sumy ogólnej, poprzez wzięcie pod uwagę efektu nakładania się bólu, cierpienia i utraty standardu życia. Ile z tych dedukcji zostanie zastosowanych – nie można dokładnie powiedzieć. Zależy to głównie od odpowiedzi na pytanie – co jest w danym przypadku wielkością rozsądną.

Punkty kluczowe – Obrażenia

 • Odszkodowanie za obrażenia oznacza odszkodowania za ból, cierpienie i utratę standardu życia, spowodowane przez obrażenia.
 • W czasie oszacowywania obrażeń powinno się wziąć pod uwagę wiele czynników. Nie tylko to, jak poważne są obrażenia, jak intensywne i długotrwałe objawy, ale także i to, jakie wpływ mają one na Państwa codzienne życie.
 • Trzeba być ostrożnym przy porównywaniu obrażeń odniesionych przez siebie, z kontuzjami tych, którzy odnieśli „podobne” urazy. Bez rozważania wszystkich istotnych czynników, naprawdę nie można powiedzieć, czy są one rzeczywiście tak podobne, jak to się wydaje na pierwszy rzut oka.
 • Aby dowieść obrażeń, trzeba móc udowodnić ich zasięg oraz to, że powstały one na skutek wypadku.
 • Obrażenia są głównie potwierdzane na podstawie raportów medycznych, sporządzanych przez odpowiednich biegłych medycznych.
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.