Do odszkodowania uprawnieni są Pańswo z chwilą dowiedzenia zasadnosci swego roszczenia. Jak zostało wspomniane we wprowadzeniu do Przewodnika, oznacza to dowiedzenie wszystkich elementów roszczenia- odpowiedzialności, przyczyny i ustalenia wielkości – wszystko w oparciu o zsadę prawdopodobieństwa. W pzypadku prostych roszczeń, Pozwani mogą przyznać się do odpowiedzialności i uznać przyczynowość, pozostawiając do oszacowania jedynie rozległość obrażeń  i wysokość szkód.

kiedy roszczenie odniesie sukces, odszkodowanie jest zazwyczaj wypłacane jako jednorazowa suma na koniec, jako zaspokojenia roszczenia ostateczne i pełne. Może się tak stać po wysłuchaniu sprawy przed Sądem, gdzie wydane zostanie orzeczenie- lub może stac się tak po osiągnieciu porozumienia między stronami.

Z tym, że nie jest to jedyny czas kiedy odszkodowanie może być wypłacone. Istnieja sytuacje, kiedy mogą Państwo otrzymać odszkodowanie kiedy indziej . Tymi zajmiemy się w tym rozdziale.

Definicje – Ugodowe aspokojenie roszczenia – pełne i ostateczne

Prawnik powinien wyjaśnić Państwu, że ugoda zawierana jest niemal zawsze jako pełna i ostateczna, co oznacza, że w momencie, kiedy zostaje oferta jest przyjęta, nie będą mogli Państwo do niczego już potem wnosić roszczenia, w odiesieniu do wypadku.

Innymi słowy:

  • Nie mogą Państwo wnieść dalszego roszczenia o straty, za które dostali Państwo odszkodowanie i
  • Nie będą Państwo mogli wnieść roszczenia o dalsze straty, które nie zostały umieszczone w roszczeniu

Stanie się tak nawet w przypadku, kiedy większe straty zostałyby odkryte po zawartciu ugody. Kiedy zostanie zawarta umowa pełna i ostateczna, jest po wszystkim. Z tego powodu zawarcie ugody w sprawie roszczenia nie powinno być traktowane jako kwestia błaha.

W przewazającej wiekszości wypadków orzeczenie sądu (po rozprawie) jest także pełne i ostateczne. Istnieją jednakże rzadkie wyjątki, o których wspomnimy później w tym rozdziale.

Płatności cząstkowe

Płatność cząstkowa jest płatnością rekompensaty, poczynioną przez Pozwanych, w czasie trwania sprawy roszczeniowej. Może być to bardzo pomocne, jeżeli maja Państwo problemy finnasowe, będace skutkiem wypadku.  Państwa sprawa roszczeniowa może być daleka od zakończenia, ale zamiast czekać , lub zapokić roszczenie zbyt wczesnie, płatność cząstkowa zapewnia dostęp do funduszów na wczesniejszym etapie.

Każda płatność cząstkowa  pwinna być traktowana jako zaliczka pełnego odszkodowania. Dla przykładu, jeżeli otrzymają Państwa płatność cząstkową w wysokosci £1000, a roszczenie zostanie zaspokojone na sumę £3000, wówczas na koniec otrzymają Państwo bilans końcowy w wysokości £2000.

W przypadku, gdyby sprawa Państwa nie zakończyła się sukcesem lub całkowite odszodowanie wyniosło mniej niż płatność cząstkowa  otrzymana przez Państwa, wówczas będą Państwo musieli nadpłatę zwrócić Pozwanym.  W rzeczywistości zdarza się to bardzo rzadko. Pozwani raczej nie uiszczą płatności cząstkowej, jeżeli nie będą przekonani, że calościowa suma rekompensaty będzie wyższa.

Typową suma płatności cząstkowych jest £1000. Jeżeli jednak doznali Państwo poważnych obrażeń, można starać się  o większa płatność.

Nie muszą Państwo przyjmować zaoferowanej przez Pozwanych płatności cząstkowej. jeżeli jednak odrzuca ją Państwo, trudno będzie wnieść roszczenie o jakiekolwiek straty spowodowane ciężką sytuacją finansową.

Kiedy Pozwani mogą uiścić płatność cząstkową?

Kiedy Pozwani uznali winę, często uiszczenie płatności cząstkowej leży w ich intersie. Wypłacanie zaliczki oznacza, że Państwo  będąc w trudnej sytuacji finansowej, nie poniosą dodatkowych strat, a zatem ogólna suma odszkodowania będzie niższa. Płatność cząstkowa nie dopuszcza także do wzrostu oprocentowania od strat.

Z tym, że jest mało prawdopodobne, że Pozwani zaoferują płatność cząstkową, jeśli nie uznają odpowiedzialności. Z ich punktu widzenia  jest to odpowiednik stwierdzenia ”nie jesteśmy odpowiedzialni za Państwa straty, a więc nie czujemy się odpowiedzialni za rekompensowanie ich.” To rzekłszy, warto pamiętać, że Pozwani w dalszym ciagu mogą wnieść płatność czatkową, na zasadzie „bez uprzedzeń”. Oznacza to, że płatność ta nie może pod żadnym warunkiem zostać uznana za uznanie odpowiedzialności za Państwa wypadek.

Zazwyczaj Pozwani nie mają obowiązku wnosić płatności cząstkowej. Jednakże w pewnych sytuacjach, można wnieść podanie do Sądu, by płatność taka została poczyniona.

Zapytaj prawnika. Prośba o płatność cząstkową.

Jeżeli płatność czastkowa pomogłaby w Państwa sytuacji, mogą Państwo zwrócić się do swego prawnika, by wystapił o nią do Pozwanych. Alternatywnie, Pozwani sami mogą wystąpić z taką ofertą, i wówczas Państwa prawnik omówi to z Państwem.

Płatności cząstkowe nie zawsze są możliwe.  Jednakże, jeśli Państwa Prawnik nie poinformował Państwa o możliwości starania nie o nie, mogą Państwo rozważyć zmianę prawnika.

Z taktycznego punktu widzenia, Powani mogą nie chciać uiścić płatności cząstkowej, z tego względu że jest to dla Państwa „fundusz zbrojeniowy”. Pieniądze mogą umożliwić Państwu kontynuowanie prowadzenia sprawy przez dłuższy czas  To z kolei zwiększy koszty Pozwanych, a w przypadku przeciwnym, większa presja będzie wywarta na Państwa by pójść na ugodę wcześniej, choćby z powodów finansowych.

Odszkodowanie tymczasowe

Rekompensata zazwyczaj jest przyznawana, aby odwrócić skutki wypadku. Odszkodowanie tymczasowe natomiast jest przyznawane w uznaniu możliwej niesprawiedliwości w przyszłości. Jest ono przyznawane rzadko.

Aby móc wnieść roszczenie o odszkodowanie tymczasowe, musieliby Państwo odnieść szkodę bezpośrdnią, taką jak obrażenie, albo nabyć schorzenie i musiałaby wystąpić w konsekwencji tego możliwość rozwinięcia się dalszej poważnej choroby  lub możliwe byłoby wysttapienie pogorszenia stanu fizycznego lub psychicznego.

Dla pzykładu, wypadek może spowidować obrażenia, które mogą stać się przyczyną rozwinięcia choroby nerek w latach późniejszych.  Zależnie od oceny, może istnieć podstawa  do wniesienia roszczenia o odszkodowanie tymczasowe np. odszkodowania specyficznie, w uznaniu ryzyka rozwinięcia się choroby nerek w przyszłości.

Jeżeli odszkodowanie tymczasowe zostanie Państwu pzyznane, odszkodowanie, które otrzymają Państwo na końcu postępowania odszkodowawczego nie będzie ostateczne. Sąd określi czas, w ramach którego, będę mogli Państwo zwrócić się do niego z prośbą o dalsze odszkodowanie, w odniesieniu do możliwego pogorszenia stanu zdrowia. Alternatywnie, sąd może określić pewien poziom pogorszenia się stanu zdrowia,w przypadku którego rekompensata będzie musiała zostac wypłacona.. Odszkodowanie tymczasowe może być wypłacone jedynie na mocy nakzau sadowego i muszą Państwo o nie wystapić w dokumentacji sądowej.

Żródła prawne. Otrzymanie Odszkodowania tymczasowego

s.32A Senior Courts Act 1981; oraz

s.51 County Courts Act 1984

Płatności periodyczne

Płatności periodyczne są odszkodowaniami wypłacanymi w regularnych odstępach raczej, niż za jednym razem. Są one najodpowiedniejsze przy sprawach o wysokiej wartości, gdzie przewidywanych jest wiele start przyszłych. Staraty przyszłe sa trudne do przewidzenia, ale płatności periodyczne  oferują więcej elastyczności, nawet pewne dostosowanie do strat, w czasie kiedy będą one występowały.

Podobnie jak odszkodowania tymczasowe , płatnosci periodyczne  mogą być tylko przyznane przez sąd. Sąd powinien zawsze rozważyć, czy program płatności periodycznych jest odpowiedni w przypadku konkretnej sprawy. Zazwyczaj są to sprawy, gdzie wystapią przyszłe starty finansowe.tzn takie, które można wyliczyć matematycznie, np. przyszłe straty zarobkowe.

Istnieje wiele korzyści związanych z płatnościami periodycznymi. Mogą one ułatwić zarządzanie odszkodowaniem jako całością , dając regularne, przewidywalne wsparcie finansowe, niemalże jako zamiennik przychodu.

Jeżeli sąd przyzna okresowe płatności okresowe, sposób płacenia będzie okrślony nakazem Sądowym. Wielkości wypłacane mogą się różnić i może być także wzięta pod uwage ewentualność  np. pogorszenia się lub poprawy stanu zdrowia.  Niemniej jednak strona administracyjna wdrożenia w zycie takiego programu jest obciążona kosztamii i z tego względu wdrażanie go ma sens jedynie przy sprawach o wysokiej wartości.

Źródła prawne – Płatności periodyczne

s.100 Courts Act 2003

Punkty kluczowe – Wypłata odszkodowania

  • Zazwyczaj rekompensata jest przyznawana jako jedorazowa płatność, pod koniec prowadzenia sprawy roszczeniowej. W większości spraw będzie to pełne i ostateczne zaspokojenie roszczenia, co oznacza, że potem nie będzie już można starać się o więcej odszkodowania za wypadek.
  • Istnieją jednak sytuacje, kiedy dzieje się inaczej.
  • Płatności cząstkowe są odszkodowaniami wypłacanymi jeszcze w trakcie trwania sprawy.
  • Odszkodowania tymczasowe mogą zostać przyznane, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo przyszłego pogorszenia stanu zdrowia. Jeżeli takie pogorszenie nastąpiłoby, wówczas zostałoby ono wypłacone.
  • Płatności periodyczne są regularnym programem płatniczym raczej, aniżeli jednorazową wypatą. Mogą być one korzystne, ale zazwyczaj są one zastrzeżone dla roszczeń o wysokiej wartości, z przewidywalnymi stratami i kosztami przyszłymi.
  • Jeżeli nie otrzymują Państwo dobrej porady prawnej w odniesieniu do płatności cząstkowych, mogą Państwo chcieć rozważyć zmianę prawnika
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.