Kiedy ukochana osoba zginęła w wypadku, odszkodowanie może wydawać się całkiem nieadekwatne. Nie ma takich pieniędzy, które by nam tę stratę wynagrodziły. Ale jeżeli byli Państwo zależni materialnie od tej osoby, nie powinni Państwo dodawać zmartwień finansowych, bo sytuacji, która jest już wystarczająco stresująca.

Podobnie, jeżeli ukochana osoba prowadziła już sprawę roszczeniową, sprawa ta może być prowadzona nadal z korzyścią dla tych, którzy będą po niej dziedziczyli.

Zasadniczo istnieją dwie obszerne kategorie pośmiertnych roszczeń powypadkowych:

 • Roszczenia wniesione w imieniu spadkobierców
 • Roszczenia wniesione przez osoby zależne od zmarłego, zwane roszczeniami zależnościowymi.

Te dwa rodzaje roszczeń traktowane są osobno. Często jednak występują łącznie.

Dla przykładu: załóżmy, że u Marka, z powodu pracy, jaka wykonywał pojawił się miedzybłoniak. Wnosi on roszczenie przeciw swemu pracodawcy, który nie zadbał o jego zdrowie. W czasie, kiedy toczy się sprawa roszczeniowa, Marek umiera z powodu tejże choroby. Jego spadkobiercy mogą nadal prowadzić sprawę przeciw pracodawcy. Żona i dzieci Marka będą także wstanie wnieść roszczenie zależnościowe, jeżeli byli od niego zależni finansowo.

Wnoszenie roszczenia w imieniu spadkobierców

Jeżeli ukochana osoba miała sprawę w toku, roszczenie będzie mogło być kontynuowane po jej śmierci. Będzie tak nawet, jeżeli śmierć ta nie miała nic wspólnego z wypadkiem, który był przyczyną wniesienia roszczenia.

Zatem prawo do roszczenia jest przechodnie. Nawet, jeżeli ukochana osoba nie wniosła roszczenia, istnieje możliwość rozpoczęcia sprawy. Trzeba być jednak świadomym ograniczeń czasowych, obowiązujących w takich przypadkach.

Źródła prawne – Roszczenie wniesione przez spadkobierców osoby zmarłej.

Law Reform (MIscellaneous Provisons) Act 1934/

Ustawa o Reformie Prawnej z 1934r. (Ustalenia różne)

Wykonawcy testamentu lub zarządzający masą spadkową są jedynymi, którzy mogą wnieść roszczenie w imieniu spadkobierców. Nie oznacza to, że oni sami otrzymają jakąkolwiek część przyznanej rekompensaty. Odszkodowanie przeznaczone będzie dla spadkobierców osoby zmarłej – beneficjentów testamentu lub osoby dziedziczące na mocy dziedziczenia ustawowego, jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu.

Definicje. Majątek. Wykonawcy. Administratorzy.

Zasadniczo na majątek danej osoby składa się wszystko, co ona posiada w chwili zgonu: pieniądze, własność ziemska, aktywa, rzeczy osobiste i długi.

Odpowiedzialność za majątek zmarłego spada na wykonawcę testamentu (jeżeli został wskazany w ważnym testamencie), albo na administratorów (jeżeli wykonawca nie został wskazany). Zasadniczo wykonawca i administrator pełnią te samą role w odniesieniu do majątku zmarłego.

Jeżeli spadkobiercy kontynuują roszczenie, będą mogli rościć za:

 • Ból, cierpienie i utratę radości życia w przeszłości, spowodowane przez wypadek
 • Utratę zarobków w przeszłości
 • Opiekę lub usługi w przeszłości (np. prace ogrodnicze, dekoratorskie itd.)
 • Inne straty w przeszłości.

Koszty pogrzebu, w granicach rozsądku, powinny być także pokryte z masy spadkowej raczej, aniżeli poprzez prywatny fundusz pogrzebowy. Musi jednak istnieć związek między śmiercią ukochanej osoby i wypadkiem, za które wniesione jest to roszczenie.

Roszczenia zależnościowe

Jak sama nazwa wskazuje, roszczenia te wnoszone są przez tych, którzy w jakiś sposób byli od osoby zmarłej zależni.

Źródła prawne – Roszczenia zależnościowe

Fatal Accidents Act 1976

Inaczej niż w przypadku roszczeń wniesionych w imieniu osoby zmarłej, roszczenie zależnościowe może zostać wniesione tylko w przypadku, kiedy śmierć została spowodowana przez wypadek, będący przyczyną roszczenia. Może być ono wniesione przez wykonawców testamentu lub administratorów, w imieniu osoby zależnej lub przez samą osobę zależną.

Definicje – Osoby zależne

To, kim jest osoba zależna, zostało szczegółowo zdefiniowane w Ustawie o Wypadkach Śmiertelnych z 1976r. Zasadniczo do osób zależnych zaliczamy:

 • Współmałżonków i osoby pozostające w oficjalnym związku partnerskim
 • Byłych współmałżonków i osoby pozostające w oficjalnym związku partnerskim
 • Konkubentów (w pewnych przypadkach)
 • Rodziców i osoby, które mogą być uważane za rodziców osoby zmarłej
 • Dziadków
 • Dzieci i osoby uważane za dzieci osoby zmarłej
 • Braci, siostry, bratanków, siostrzenice, wujków i ciotki
 • W definicji ustawowej nie ma wymogu, by osoba zależna wykazała, że była zależna od osoby zmarłej. Niemniej jednak jest to wymogiem, jeżeli chce się ustalić prawo do roszczenia z tytułu zależności.

W ramach roszczenia zależnościowego można starać się o:

 • Ustawową płatność z tytułu śmierci. Obecnie została on ustalona w wysokości £12980. Można się o nią starać tylko wtedy, jeżeli osoba zmarła jest współmałżonkiem lub niezamężnym dzieckiem, w wieku poniżej 18 roku życia.
 • Odszkodowanie za zależność samą w sobie – taką jak utrata przychodu współmałżonka, emerytury, opieki i usług.
 • Koszty pogrzebu, w granicach rozsądku.

Nie można wnieść roszczenia, jeżeli zmarły zdecydował się przyjąć ofertę zaspakajającą roszczenie, otrzymał orzeczenie sądu lub zdecydował się wycofać pozew roszczeniowy, jeszcze za życia.

Odszkodowanie

Wyliczenie wysokości odszkodowania z tytułu roszczenia zależnościowego jest skomplikowane. Jednym z elementów jest wyliczenie oczekiwanej długości życia Państwa i ukochanej osoby zmarłej. Robi się to po to, by wyliczyć, ile przychodu mogli Państwo oczekiwać od osoby zmarłej, gdyby nie zdarzył się wypadek. Innymi czynnikami, które bierze się pod uwagę są:

 • Państwa wiek
 • Płeć
 • To, czy mieli Państwo wspólne dzieci, jeżeli osoba zmarła była współmałżonkiem
 • To, czy oboje Państwo pracowali
 • To, ile przychodu osoba zmarła otrzymywałaby i ile z tego przypadałoby Państwu.

Jeżeli zostałoby przyznane odszkodowanie z tytułu roszczenia zależnościowego, musiałoby być ono podzielone pomiędzy różne osoby zależne. To, w jaki sposób, zależy od oceny potrzeb i stopnia zależności.

Dla przykładu: wdowiec opiekujący się małym dzieckiem, które miał ze zmarłą, najprawdopodobniej dostanie więcej niż samo dziecko, ponieważ jest samodzielnie odpowiedzialny za wychowanie dziecka. Oboje – wdowiec i dziecko są osobami zależnymi.

Emerytury

Pomijając roszczenie za przychód z emerytury, jako części zależności, niektóre z programów emerytalnych mają możliwość wypłacania jednorazowych płatności z tytułu świadczeń żałobnych. Jeżeli Państwu należy się taka płatność ze świadczeń emerytalnych ukochanej osoby, nie może być to brane pod uwagę przy wyliczaniu strat doświadczonych, jako osoba zależna.

Roszczenie za utratę oczekiwanej długości życia

Jest możliwe wniesienie roszczenia za utratę oczekiwanej długości życia, jeżeli znajduje to poparcie w załączonej dokumentacji medycznej, stanowiącej część materiału dowodowego. Owa utrata, to zazwyczaj wartość zarobków lub świadczeń emerytalnych, których nie otrzymają Państwo w owych „straconych latach”

Z tym, że nie mogą Państwo wnieść roszczenia za te koszty w imieniu osoby zmarłej. Jest to grupa roszczeniowa otwarta jedynie dla żyjących osób, wnoszących roszczenie. Nie można włączyć straconej długości życia, ani w roszczenie w imieniu spadkobierców, ani roszczenie zależnościowe, nawet jeżeli można wykazać, że wypadek spowodował redukcję oczekiwanej długości życia.

Punkty kluczowe – roszczenie z tytułu śmiertelnego wypadku

 • Spadkobiercy osoby zmarłej mogą kontynuować postępowanie roszczeniowe  lub też je rozpocząć.
 • Osobami, które mogą wnosić roszczenie lub je kontynuować, są wykonawcy testamentowi lub administratorzy.
 • Osoby zależne mogą wnieść roszczenie zależnościowe przeciw Pozwanym, odpowiedzialnym za śmierć.
 • Wniesiona może zostać tylko jedna sprawa zależnościowa. Przyznane odszkodowanie zostanie podzielone pomiędzy osoby zależne.
 • Możliwe jest staranie się o ustawową płatność pogrzebową, która jest częścią roszczenia zależnościowego.
 • Można wnosić roszczenie o rozsądnie skalkulowane koszty pogrzebu, jeżeli śmierć zmarłego została spowodowana wypadkiem i wówczas koszty te mogą zostać opłacone z masy spadkowej.
 • Można również wnieść roszczenie o utratę oczekiwanej długości życia, ale nie może to być roszczenie wniesione w imieniu osoby zmarłej.
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.