Skutkiem wypadku mogą być trudności w przemieszczaniu się, ograniczenie niezależności i konieczność zmiany stylu życia.  Wypadek może zmusić też do odbycia jakieś liczby koniecznych podróży, takich jak przejazdy do szpitala, do przychodni, na rehabilitację itd. We wcześniejszych rozdziałach przewodnika przyglądaliśmy się bezpośrednim kosztom ponoszonym w celu wyzdrowienia, i one także mogą wiązać się z podróżowaniem.  Koszty przejazdów mają tendencje do komasowania się.

W tym rozdziale również przyjrzymy się rzadszym stratom związanym z transportem, takim jak roszczenie wniesione o nowy samochód lub pojazd zmodyfikowany, konieczny po odniesieniu ciężkich obrażeń.

Koszty przejazdów

Koszty przejazdów mogą przybrać różną postać: opłat za taksówki, kilometrażu, biletów autobusowych, biletów parkingowych, biletów kolejowych itd. Potencjalnie można je wszystkie umieścić w roszczeniu, jako cześć roszczenia powypadkowego. Istnieją jednak pewne ogólne wymogi, które muszą być spełnione:

  • Nie odbyliby Państwo danej podróży, gdyby wypadek się nie przydarzył, albo
  • Nie ponieśliby Państwo za daną podróż tak wysokiego kosztu.

W tym drugim przypadku wnoszą Państwo roszczenie za dopłatę do kosztu przejazdu, spowodowaną przez wypadek.

Koszty, o które wnoszą Państwo roszczenie, muszą być w granicach rozsądku. Dotyczy to tak kosztów jak i odległości. Tzn., że, jeżeli ta sama usługa jest dostępna w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania, nie ma potrzeby odbywania długich wojaży. Podobnie, jak nie ma potrzeby wynajmowania limuzyny, jeśli dostępna jest taksówka.

Przy wnoszeniu roszczenia o koszty przejazdu, ważne jest, by zanotować, nie tylko sumę wyłożoną, ale także cel przejazdu, czyli powód, dla którego odbyli Państwo tę podróż.  W przypadku taksówek, czy autobusów jest to kwesta przechowywania pokwitowań i biletów. Posiadanie ich, zwiększa szansę otrzymania zwrotu poniesionych kosztów.

Jeżeli chodzi o kilometraż/ milaż, do wyliczenia odległości można użyć np. Google Maps. Wówczas nakłady poniesione przez Państwa, obliczane są poprzez pomnożenie odległości w milach przez sumę uznaniową kosztu paliwa za milę, czyli obecnie od 20 do 45 pensów za milę. W podobny sposób można wnosić roszczenie za koszty przejazdu, nawet, jeżeli to nie Państwo prowadzili, a byli jedynie pasażerami.  Może być także słusznym staranie się o zwrot kosztów za czas, który kierowca poświęcił wioząc Państwa, np. do lekarza. Rzecz jasna w tej kwestii potrzebny będzie także materiał dowodowy.

Pod uwagę mogą być brane także przyszłe koszty przejazdów, wraz z odpowiednim, wspierającym takie roszczenie, materiałem dowodowym.

Utrata możliwości użytkowania i koszty wynajmu

Wypadek samochodowy może pozbawić Państwa na jakiś czas pojazdu. Jeśli tak się sprawy mają, wówczas można wnieść roszczenie pod nagłówkiem „utrata możliwości użytkowania”.

Po to by wnieść roszczenie o utratę możliwości użytkowania, muszą Państwo wykazać, że prawdziwie zostali Państwo pozbawieni pojazdu, który byłby przez Państwa użytkowany.  Utraty takiej nie będzie można uznać, jeżeli nie musieliby Państwo tego pojazdu używać w czasie, kiedy byli go Państwo pozbawieni. Tak byłoby, gdyby odniesione obrażenia uniemożliwiłyby Państwu jego prowadzenie.

Utrata możliwości użytkowania jest zazwyczaj rekompensowana ryczałtowo w wysokości £10 lub £15 za dzień.

Roszczenia za utratę możliwości użytkowania powyżej kilku dni są rzadkie. Częściej zdarzają się roszczenia za zwrot kosztów wynajętych pojazdów. Ma to tę przewagę, że jednocześnie odkręca negatywny efekt bycia pozbawionym pojazdu.  I także zapobiega innym stratom, które mogą powstać z powodu niemożności korzystania z samochodu, np. niemożności dotarcia do pracy. Ponieważ wynajęty pojazd załatwia ten problem, nie można równocześnie wnosić roszczenia za niemożność użytkowania pojazdu własnego.  Z tym, że, jeżeli jest problem z uzyskaniem wynajmowanego pojazdu, utrata możliwości użytkowania może być zastosowana, by pokryć czas opóźnienia.

Jeżeli nie stać Państwa na wynajem samochodu można zrobić to na kredyt z tym, ze wynajęcie kredytowe jest zazwyczaj droższe niż normalne.

Źródła prawne – Roszczenie za wynajem kredytowy
Lagden v O’Connor [2003] UKHL 64

Wymiana samochodu lub jego adaptacja

Poważne obrażenia mogą sprawić, że nie będą Państwo mogli dłużej prowadzić swego samochodu, lub prowadzenie go okaże się niepraktyczne.  W takim przypadku mogą wnieść Państwo roszczenie o koszty adaptacji pojazdu, np. tak, by można było nim przewozić wózek inwalidzki, protezy czy inny sprzęt medyczny.

Jeżeli nie da się zaadaptować Państwa pojazdu, może praktyczniej będzie go zmienić. Koszt tego również może został włączony w roszczenie. Dotyczy to także kosztu regularnej jego wymiany w przyszłości oraz koszty eksploatacji, np. koszty paliwa, podatku drogowego,  naprawy, ubezpieczenia i pomocy drogowej. Te oczekiwane koszty przyszłe są wyliczane, jako jedna, jednokrotnie wypłacana suma, podobnie jak czyni się to w przypadku utraty zarobków w przyszłości.

Wniesienie roszczenia o adaptację pojazdu lub jego wymianę, może spowodować ogromną różnicę w odniesieniu do Państwa życia.  Może zagwarantować Państwu, mimo odniesionych poważnych obrażeń, niezależność,. Tego rodzaju roszczenia muszą być silnie poparte przez biegłych, jako że koszty związane z nimi, są zazwyczaj bardzo wysokie. Może być wymagany także specjalistyczny raport od biegłego od spraw opieki.

Źródła prawne – Wniesienie roszczenia o nabytek nowego pojazdu i regularną wymianę.

Woodrup v Nicol [1993]PIQR Q 104

Punkty kluczowe – Przejazdy i transport

  • Koszty przejazdów, poniesione z powodu wypadku, są częstym nagłówkiem roszczenowym. Roszczenie może być wnoszone za milaż (jeśli Państwo prowadzą) lub jako zwrot kosztów przejazdu (taksówki, transport publiczny)
  • Utrata możliwości użytkowania  jest jednym z nagłówków odszkodowawczych, który może rekompensować Państwu każdy dzień bez pojazdu, w przypadku gdy stan ten  jest wynikiem wypadku.
  • Częsciej spotyka się w takim przypadku koszty wynajmu pojazdu, jeśli nie mogą Państwo uzywac własnego pojazdu. Wynajem samochodu na kredyt, mimo że jest wyjsciem droższym, nie jest wyjsciem uwazanym za nierozsądne.
  • Bardzo poważne obrażenia mogą usprawiedliwiać adaptację pojazdu lub jego wymianę.
  • Jeśli stanie się tak, że potrzeba taka zaistnieje na przyszłość, koszt regularnych wymian poazdu, może być podliczony jako jedna suma. Podobnie zwiększone koszty użytkowania  mogą być wyliczone tak, by pokryć przyszłe potrzeby.
Zacznij Twój wniosek już dziś!

Zacznij Twój wniosek już dziś!

Uważasz, że masz podstawy do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku, nastąpiło zaniedbanie medyczne, niesłuszne zwolnienie? Cokolwiek jest przedmiotem Twojej sprawy możemy pomóc.